login:  hasło:

Władze

Zgodnie z zarejestrowanym Statutem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli jej organami są: 

Kadencja Organów IZBY trwa 4 lata. Członkowie IZBY wykonują swoje funkcje w organach osobiście i bezpłatnie. Funkcje członka organu IZBY można sprawować wielokrotnie. W przypadku wystąpienia, skreślenia lub wykluczenia podmiotu z IZBY w czasie kadencji gdy jego przedstawiciel pełni funkcję w organach IZBY, organowi temu przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru. W sytuacji, gdy przedstawiciel danej firmy pełniący funkcję w organach IZBY przestał być reprezentantem tej firmy, właściwy organ IZBY winien powołać do swego grona nowego przedstawiciela tej firmy po uzyskaniu jego uprzedniej zgody. Uchwały organów IZBY zapadają w głosowaniu tajnym, jeżeli zażąda tego bezwzględna większość osób biorących udział w posiedzeniu.

Skład Rady Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli ustalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 22 czerwca 2021 roku w Warszawie oraz zmieniony zgodnie ze statutem Izy w dniu 13 września 2023 roku na podstawie decyzji Rady Izby.

 • Pan Jan Szynaka - SZYNAKA-MEBLE - Prezes Izby
 • Pan Marcin Błażewicz − BLACK RED WHITE - Wiceprezes Izby
 • Pan Piotr Wójcik − MEBLE WÓJCIK - Wiceprezes Izby
 • Pan Jarsoław Michniuk - PAGED MEBLE - Członek Rady Izby
 • Pan Wojciech Hoffmann − FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE - Członek Rady Izby

Skład Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli ustalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 22 czerwca 2021 roku w Warszawie 

 • Pan Krzysztof Zimny - FABRYKA MEBLI BENIX KACZOROWSCY
 • Pan Robert Chmielewski - COMPLET CHMIELEWSCY
 • Pan Krystian Tkaczyk - FM BRAVO

Skład Sądu Koleżeńskiego Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli ustalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 22 czerwca 2021 roku w Warszawie 

 • Pan Kazimierz Łesyk - AJRAM
 • Pan Tomasz Salewicz - HM HELVETIA MEBLE
 • Pan Tomasz Wiktorski - B+R STUDIO

Biuro Izby

Od 1 sierpnia 2016 roku funkcję Dyrektora Biura Izby pełni Pan Michał Strzelecki