login:  hasło:

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Członków

 

Walne Zgromadzenie członków jest najwyższym organem IZBY rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo−wyborcze jest zwoływane przez Radę IZBY co 4 lata, w drugim kwartale danego roku,
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawcze jest zwoływane przez Radę IZBY co rok, w drugim kwartale danego roku, za wyjątkiem lat, w których zwołane jest Walne Zgromadzenie sprawozdawczo−wyborcze,
 • o terminie, miejscu i porządku obrad Rada IZBY obowiązana jest zawiadomić wszystkich członków na cztery tygodnie przed datą Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków powinno odbyć się nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane,
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest z inicjatywy Rady IZBY, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków IZBY.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • zatwierdzanie porządku obrad,
 • uchwalanie wieloletnich programów działalności IZBY,
 • wybór Rady IZBY, Komisji Rewizyjnych i Sądu Koleżeńskiego,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady IZBY o skreśleniu członka,
 • uchwalenie regulaminu pracy IZBY,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady IZBY, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez te organy,
 • udzielanie absolutorium Radzie IZBY na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • podejmowanie innych uchwał nie przekraczających kompetencji pozostałych organów IZBY,
 • ustalanie wysokości wpisowego, wysokości składki członkowskiej oraz sposobu ich rewaloryzacji,
 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania IZBY.