login:  hasło:

Rada Izby

Rada Izby

 

Rada IZBY jest najwyższym organem IZBY w czasie między Walnymi Zgromadzeniami. Rada IZBY składa sie z 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zgromadzenia. Wygaśniecie mandatu członka Rady IZBY następuje w razie ustania członkostwa w IZBIE podmiotu, który był przez niego reprezentowany lub rezygnacji z pełnienia funkcji. W tym przypadku Rada IZBY dokooptowuje członka Rady z tej samej grupy przedsiębiorstw. Członkowie Rady IZBY wybierają ze swego grona Prezesa IZBY oraz dwóch Wiceprezesów IZBY. Rada IZBY odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy w roku. Posiedzenia Rady IZBY zwołuje Prezes. Prezes i Wiceprezesi IZBY reprezentują IZBĘ na zewnątrz. 

Do kompetencji Rady IZBY należy:

 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 • interpretacja postanowień Statutu,
 • przyjmowanie i skreślanie członków IZBY oraz rozpatrywanie odwołań w pełnym składzie Rady IZBY od uchwał Rady IZBY odmawiającej przyjęcia w poczet członków IZBY oraz od uchwał o skreśleniu z listy członków,
 • ustalenie rocznych planów działania IZBY i zatwierdzenie preliminarzy finansowych,
 • rozpatrywanie sprawozdań Biura IZBY z wykonania planów działania IZBY oraz planów finansowych i zatwierdzenie bilansów,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności IZBY,
 • podejmowanie uchwał o powołaniu i rozwiązywaniu jednostek organizacyjnych IZBY oraz ustalanie zasad ich funkcjonowania,
 • uchwalanie zasad finansowania działalności IZBY, tworzenie funduszy celowych i uchwalanie ich regulaminów oraz rozstrzyganie w zakresie innych zagadnień finansowych,
 • podejmowanie decyzji w sprawach zbycia i nabycia nieruchomości oraz środków trwałych IZBY,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia do innych organizacji,
 • zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów IZBY,
 • zatrudnianie oraz ustalanie zasad wynagradzania Dyrektora Biura IZBY,
 • zarządzanie majątkiem IZBY,
 • powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów doradczych oraz nadzorowanie ich działalności,
 • wyznaczanie rzeczoznawców.