login:  hasło:

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński

 

Sąd Koleżeński składa się z 3 osób i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

  • rozpatrywanie sporów między członkami IZBY powstałych w związku z ich działalnością w IZBIE, na wniosek jednej ze stron,
  • rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem praw członków, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów IZBY.
  • Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym. Odwołania od swoich orzeczeń rozpatruje Sąd Koleżeński w pełnym składzie.