login:  hasło:

FLAME

FLAME – Nowoczesne, zintegrowanie uczenie się meblarstwa i języków obcych celem wzmocnienia atrakcyjności i mobilności sektora

      OIGPM stale dąży do rozwoju polskiej branży meblarskiej i podejmuje działania mające na celu wzrost eksportu. W związku z tym zdecydowaliśmy się na realizację nowego projektu pt. FLAME – Nowoczesne, zintegrowanie uczenie się meblarstwa i języków obcych celem wzmocnienia atrakcyjności i mobilności sektora. Projekt realizowany jest od 1 listopada 2018 roku i zakończy się 30 kwietnia 2021 roku.

      Celem projektu jest rozwinięcie CLIL (Content and language integrated learning) VET curriculum oraz kursu (w wersji: offline i  online) zarówno I-VET, jak i C-VET. Szkolenie to łączyć będzie ze sobą podstawową wiedzę z zakresu sektora meblarskiego oraz naukę języków obcych.

    Głównym rezultatem wynikającym z realizacji projektu, który chcemy osiągnąć to zwiększenie atrakcyjności branży meblarskiej wśród mieszkańców Unii Europejskiej, podniesienie umiejętności, które sprzyjać będą podniesieniu zatrudnialności wykwalifikowanych pracowników, wzrost kompetencji językowych wśród profesjonalistów branżowych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Dodatkowo oczekujemy, iż zwiększy się mobilność wśród pracowników sektora meblarskiego na poziomie Europejskim.

    Produkt końcowy projektu to kurs online FLAME. Będzie on integrować technologie informatyczne i komunikacyjne. Jego zaletą jest gra online, która wspomoże kursantów w procesie uczenia się podczas kursu. Istnieją badania potwierdzające, iż gra jest najbardziej efektywnym i najskuteczniejszym narzędziem służącym uczeniu się (w porównaniu z tradycyjną nauką w klasie).

Projekt wpłynie zarówno na rozwój osobisty i zawodowy kursantów oraz wywrze szeroko rozumiany wpływ społeczny, promując przy tym idee takie jak:

-kształcenie się przez całe życie,

-urzeczywistnienie mobilności zawodowej,

-poprawa jakości i skuteczności edukacji,

-promowanie równości, spójności społecznej i aktywnego obywatelstwa. 

Niestety w krajach realizujących projekt (Polska, Hiszpania, Włochy i Czechy) istnieje wyraźna potrzeba poprawy kompetencji językowych wśród pracowników sektora meblarskiego. Dzięki ich poprawie:

-zwiększymy możliwości współpracy w Europie jak i poza nią,

-zwiększymy kompetencje firm członkowskich UE w celu ułatwienia ich współpracy i wspólnych działań z innymi firmami i podmiotami w całej Europie.

Osoby realizujące kurs:

-zwiększą wiedzę dotyczącą sektora meblarskiego co zwiększy też ich szansę na zatrudnienie w tym sektorze,

-polepszą znajomość języków obcych, co wpłynie na ich predyspozycje i szansę na mobilność zawodową,

-decydując się na udział w kursie online, zwiększą swoje kompetencje cyfrowe,

-zmienią swoje wyobrażenie o branży meblarskiej i wyda im się ona bardziej atrakcyjna.

    Dzięki projektowi FLAME firmy oraz stowarzyszenia będą mogły zatrudnić bardziej kompetentnych pracowników, dzięki czemu będą mogły rozwinąć współpracę na poziomie UE i pozyskać dzięki temu nowych pracowników. Prowadzenie szkolenia w formie online pozwoli wziąć w nim udział osobom wywodzącym się z grup defaworyzowanych - co bezpośrednio wpłynie na ich rozwój zawodowy.