login:  hasło:

EMPI - Zarządzanie energią w przemyśle według standardu EN ISO 50001.

14-06-2016

Celem projektu "EMPI - Zarządzanie energią w przemyśle według standardu EN ISO 50001" jest popularyzacja oraz przygotowanie do wdrożenia w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, systemów zarządzania energią. W efekcie oznacza to: obniżenie wydatków na energię, zwiększenie efektywności produkcji oraz obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych. Główną korzyścią z przystąpienia do projektu dla Przedsiębiorcy, będzie przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz indywidualne wsparcie w przygotowaniu dokumentacji oraz nadzór ekspertów przy wdrażaniu procesów niezbędnych do złożenia aplikacji o certyfikat ISO 50001.

Wprowadzenie.

Szacuje się, że przy obecnie dostępnych technologiach, w większości sektorów gospodarki na całym świecie możliwa jest poprawa efektywności energetycznej o 30-40%. Potencjał oszczędności energii w małych i średnich przedsiębiorstwach pozostaje w dużej mierze niewykorzystany. Ogranicza to ich produktywność, generuje wysokie koszty i przynosi szkody środowisku naturalnemu.
Celem projektu "EMPI - Zarządzanie energią w przemyśle według standardu EN ISO 50001" jest popularyzacja oraz przygotowanie do wdrożenia w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, systemów zarządzania energią. Co w efekcie oznacza: obniżenie wydatków na energię, zwiększenie efektywności produkcji oraz obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych. Główną korzyścią z przystąpienia do projektu dla Przedsiębiorcy, będzie przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz indywidualne wsparcie w przygotowaniu dokumentacji oraz nadzór ekspertów przy wdrażaniu procesów niezbędnych do złożenia aplikacji o certyfikat ISO 50001.
Norma ISO 50001 może być wdrażana we wszystkich typach przedsiębiorstw produkcyjnych - dużych i małych, posiadających doświadczenie w zarządzaniu energią lub nie. Może być wdrażana niezależnie, ale korzystne jest jej zintegrowanie z innymi normami dotyczącymi zarządzania, zwłaszcza ISO 9001 i ISO 14001.
Projekt trwa od stycznia 2016 roku do września 2017 roku. Jest projektem dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. W Polsce operatorem tego programu jest Ministerstwo Środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wykonawcą Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., która współpracuje przy realizacji tego działania z norweskim partnerem Norsk Energi – liderem doradztwa w dziedzinie efektywności energetycznej w przemyśle.  
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z korzyściami jakie otrzymacie Państwo i Państwa przedsiębiorstwo przystępując do projektu EMPI.

Korzyści dla przedsiębiorstwa z przystąpienia do projektu.

1. Przygotowanie dokumentacji oraz wsparcie przy wdrożeniu niezbędnych procesów w celu złożenia aplikacji o certyfikat ISO 50001 – poprzez warsztaty, seminaria oraz indywidualne konsultacje z ekspertami z Norwegii i Polski, będą mieli Państwo możliwość zapoznać się  z dokumentacją oraz wymogami związanymi z aplikowaniem o przyznanie certyfikatu ISO 50001. W przypadku kiedy Państwa przedsiębiorstwo posiada normy ISO 9001 i/bądź ISO 14001 nasi specjaliści służą pomocą w zintegrowaniu działań każdej z norm.
2. Cykl warsztatów dla zarządu oraz personelu technicznego odnośnie normy ISO 50001, wymogów formalnych, technicznych, oraz wykorzystania potencjału przedsiębiorstwa. Planowane są cztery warsztaty. Warsztat I ma na celu określić obszary wymagające szczególnej uwagi lub działań optymalizacyjnych w celu uzyskania przez Państwa przedsiębiorstwo certyfikatu ISO 50001. Warsztat II będzie poświęcony auditingowi energetycznemu oraz mapowaniu systemów energetycznych w przedsiębiorstwie. Warsztat III poświęcony będzie polityce energetycznej przedsiębiorstwa. Czyli celom, planom i wynikającym z nich działań.  Warsztat IV – ostatni – będzie poświęcony monitorowaniu, sterowaniu i raportowaniu efektów jakie przyniosły zaplanowane i wdorżone działania.    
3. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – w ramach przygotowywania dokumentacji do Systemu Zarządzania Energią, wykonamy dla Państwa, bezpłatnie audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Audyt ten będzie miał na celu nakreślenie rzetelnego obrazu ogólnej charakterystyki energetycznej zakładu oraz wiarygodne określenie istotnych możliwości poprawy w zakresie efektywności energetycznej.
4. Know how norweskiego lidera w dziedzinie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach – jednym ze sposobów mierzenia potencjału efektywności poprawności energetycznej i zarządzania energią, jest metoda jakościowego benchmarku Norsk Energii, dostosowana przez specjalistów z NAPE S.A. do polskich warunków i regulacji prawnych.
5. Polscy specjaliści i eksperci którzy pomogą w kwestiach formalno-prawnych oraz technicznych oraz przy wdrażaniu systemu zarządzania energią.
6. Efektywne zarządzanie energią to zarówno korzyści materialne, jak i ważny krok na rzecz ochrony środowiska. Wdrażając normę ISO 50001 znacznie zmniejszają Państwo emisyjność gazów cieplarnianych, powstających w procesie produkcji.
7. Szanse na dotacje oraz współpracę międzynarodową – uzyskanie przez Państwa przedsiębiorstwo certyfikatu ISO 50001 znacznie zwiększa Państwa szanse w otrzymaniu funduszy, aplikując w kolejnych programach grantowych: europejskich bądź norweskich, związannych z efektywnością energetyczną w branży przemysłowej. Przy czym należy zaznaczyć, że uzyskanie certyfikatu nie jest wymagane w ramach Projektu EMPI.
8. Bycie liderem na rynku polskim w dziedzinie normy ISO 50001 dla przedsiębiorstw oraz efektywnoście energetycznej – a więc uzyskanie przewagi konkurencyjnej i wizerunkowej.

Aplikacja do projektu.

W projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa przemysłowe z Polski. W wyniku analiz poprzedzających projekt określono preferowane sektory jako:
1. ciepłownictwo – sektor ten ma ok. 30% udział w zaopatrzeniu gospodarstw domowych w energię finalną, zachodzą w nim procesy restrukturyzacji i modernizacji; dzięki działaniu na rynkach miejskich o względnie stałym popycie na ciepło, wyniki projektu mogą mieć trwałe oddziaływanie na ten sektor;
2. produkcja mebli – sektor ten służy zaspokajaniu bezpośrednio potrzeb gospodarstw domowych i przedsiębiorców w wyposażenie lokali; jest to branża nastawiona również na eksport dzięki współpracy ze światowymi organizacjami producentów mebli i wyposażenia wnętrz;
3. produkcja napojów i żywności – te sektory maja bardzo duży udział zarówno w liczbie przedsiębiorstw jak i w produkcji sprzedanej, są stosunkowo energochłonne.

Powyższe branże, to branże preferowane, lecz jeśli Państwa przedsiębiorstwo należy do innej gałęzi przemysłu również zachęcamy do aplikowania. W sumie zostanie wybranych 9 przedsiębiorstw.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz formularz aplikacyjny są dostępne na stronie projektu: www.empiproject.eu

Proces aplikacji przebiegnie dwu etapowo:

W pierwszym etapie należy pobrać ankietę kwalifikacyjną ze strony http://empiproject.eu/index.php/pl/projekt/aplikacja/

Wypełnić ją oraz odesłać na adres empi@nape.pl Czas na odesłanie ankiety jest do 20 czerwca 2016r.

Zebrane ankiety kwalifikacyjne będą poddane analizie, a spośród zgłoszonych  przedsiębiorstw zostaną wyłonione te o największym potencjale skutecznego przygotowania do wdrożenia ISO 50001. Do wybranych w I etapie przedsiębiorstw, zostanie skierowana kolejna ankieta kwalifikacyjna uszczegóławiająca aspekty energetyczne i organizacyjne.
Na podstawie procesu selekcji zostanie przez panel ekspertów wyłonione 9 przedsiębiorstw, które wezmą udział w projekcie EMPI.

Zobowiązania Przedsiębiorcy i Przedsiębiorstwa.

Z uwagi na to, że  projekt jest projektem bilateralnym predefiniowanym, dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej od przystępujących do projektu przedsiębiorstw oczekuje się:
1. Zgłoszenie się do udziału w projekcie poprzez aplikację w wyznaczonym terminie (do 20 czerwca 2016 r.).
2. Decyzji Zarządu przedsiębiorstwa o przygotowaniu się do wdrożenia systemu zarządzania energią.
3. Zaangażowania i wydelegowania pracowników zarówno ze szczebla Zarządu jak i z personelu technicznego, którrzy będą odpowiedzialni za współpracę z ekspertami. Wezmą czynny udział w warsztatach i pracę przy przygotowywaniu systemu zarządzania dla danego przedsiębiorstwa.
4. Przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie będą proszone o dzielenie się swoim doświadczeniem, w zakresie zarządzania energią z innymi przedsiębiorstwami. Wiąże się to z wyrażeniem zgody na publikację ogólnych informacji na temat zarządzania energią w danym przedsiębiorstwie, na stronie internetowej projektu oraz w dokumentach projektowych.
5. Podpisania stosownej umowy pomiędzy Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. a wybranym przedsiębiorstwem dotyczącej usługi doradztwa polsko-norweskiego zespołu projektowego w  wyżej wymieniomym zakresie. Usługa doradztwa jest dla przedsiebiorstwa bezpłatna, aczkolwiek jej wartość stanowi dla przedsiębiorstwa pomoc de minimis.

Partnerzy w projekcie.

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. została założona w 1994 roku w celu upowszechniania inwestycji energooszczędnych i promowania racjonalnego wykorzystania energii, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Głównym obszarem działalności NAPE jest sektor komunalno-bytowy.
NAPE specjalizuje się w doradztwie energetycznym, opracowywaniu audytów i świadectw energetycznych budynków. NAPE jako jedna z niewielu firm w Polsce wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej budynków skomplikowanych (wyposażonych w zaawansowane systemy techniczne), a także budynków użyteczności publicznej. Prowadzi szkolenia i publikuje podręczniki dla audytorów energetycznych, arkusze kalkulacyjne do przygotowywania audytów oraz materiały edukacyjno-informacyjne. Realizuje także projekty międzynarodowe związane z efektywnością energetyczną budynków, finansowaniem ich modernizacji, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i poligeneracją, promocją energooszczędności, zintegrowanym planowaniem energetycznym oraz nowoczesnymi technologiami ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.
Ponadto NAPE przygotowuje wnioski o dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszy Europejskich i premie termomodernizacyjne z BGK. NAPE pełni też rolę weryfikatora w Programie Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw PolSEFF. Weryfikuje również projekty finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Norsk Energi - jest specjalistą w zakresie skutecznego, przyjaznego i bezpiecznego dla środowiska wykorzystania energii. Jako prowadzący znawca w zakresie energii cieplnej, pomaga zarówno norweskim i międzynarodowym klientom. Prowadzi także szkolenia i konsultacje w zakresach: inżynierii, kontroli, oceny, rozwój techniki w obszarze energii.
Norsk Energi jest spółką, realizującą ponad 400 małych i dużych projektów każdego roku, zarówno z sektora publicznego i prywatnego. Norsk Energi jest również związkiem dla konsumentów energetycznych i producentów w Norwegii. Członkowie stowarzyszenia posiadają konto dla więcej niż 80% przemysłowego zużycia energii w Norwegii. Stowarzyszenie zostało założone w 1916 na mocy imienia ‘Norsk Dampkjelforening’.
Zwiększona świadomość zmiany klimatu i znaczenia efektywności energetycznej, spowodowała, że usługi  Norsk Energi's cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Obecnie Spółka zatrudnia ponad 75 wykwalifikowanych pracowników.

www.nape.pl