login:  hasło:

ERGOSIGN

                                                                                                            

Od 2 listopada 2015 roku, przez 2 lata Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli wraz z partnerami zagranicznymi, realizowała projekt pod nazwą Ergosign w ramach programu Erasmus+.

Jednym z głównych celów projektu było opracowanie materiałów szkoleniowych dotyczących ergonomii stosowanej zarówno w przemyśle tapicerskim jak i produktach wykorzystywanych podczas snu. Kurs został zrealizowany przy pomocy technologii cyfrowej, gdyż dzięki temu możliwe jest dotarcie do grup defaworyzowanych.

Projekt miał za zadanie wyeliminować sztuczne granice pomiędzy różnymi działaniami i formatami projektów. Zostało to osiągnięte poprzez wspieranie nowych idei, takich jak stosowanie nowych technologii w szkoleniach, przyciąganie nowych aktorów ze świata przemysłu, edukacji i szkoleń.

Ponadto projekt Ergosign był odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt miał za zadanie stymulować studentów i bezrobotnych do skoncentrowania swojej kariery na przemyśle meblarskim i produktach służących do snu.

Edukacja i szkolenia są jednym z kluczowych zadań Strategii EU2020, które mają przezwyciężyć kryzys społeczno-ekonomiczny, którym zostały dotknięte kraje UE. 

Jedna czwarta światowych mebli i elementów produkowanych do mebli sypialnianych jest produkowana w UE. W 2012 roku ponad 900 000 europejskich pracowników było zatrudnionych w około 126 000 firmach. W roku 2015 produkcja przyniosła dochody mniejsze o 13% w porównaniu z 2007 rokiem podczas, gdy produkcja na rynku azjatyckim wzrosła o 230% w tym samym okresie. W tym kontekście ważna jest konkurencyjność rynku europejskiego, na którą wpływa dostępność surowców, inwestowanie w maszyny i wyposażenie oraz kwalifikacje siły roboczej. Dlatego tak ważne jest zwiększenie kompetencji i umiejętności pracowników poprzez szkolenia aby szły one w parze z nowymi technologiami.

Projekt Ergosign miał więc za zadanie promowanie i przewidywanie przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności, a także powinien pobudzić do współpracy przemysł, partnerów społecznych i edukacyjnych. Ważna jest poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz tworzenie takich programów, które będą bardziej istotne z punktu widzenia rynku pracy.

Jednocześnie projekt ma na celu zdefiniowanie i zrozumienie panujących braków w umiejętnościach i potrzebach rynku. Ma stworzyć wspólne programy, które będą definiowały i analizowały najbardziej odpowiednie ścieżki szkoleniowe, które uzupełnią panujące braki w zakresie umiejętności i potrzeb. Materiały wykorzystywane podczas kursu będą się opierały na podstawowych zasadach ergonomii i materiałach, które przyczyniają się do uzyskania ergonomii produktu końcowego. Aby uzyskać przedstawiony efekt do projektu zostanie włączone wykorzystywanie ITC i kompetencji cyfrowych.