login:  hasło:

Nowy projekt badawczy SGGW w Warszawie.

11-02-2016

W 2015 roku projekt  "Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna" został zgłoszony do konkursu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG II, ogłoszonego przez Radę NCBiR. W grancie uczestniczy zespół pod kierunkiem prof. dr hab. J. Zawadzkiego z Katedry Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna WTD SGGW w Warszawie. Grant otrzymał ocenę pozytywną i jest rekomendowany do finansowania.

W grancie podjęte zostaną m.in. prace mające na celu ulepszenie i udoskonalenie przemysłowej produkcji bioetanolu z ziaren kukurydzy w oparciu o badania laboratoryjne i przemysłowe które doprowadzą do znacznego obniżenia kosztów produkcji i energochłonności tego procesu.

Przeprowadzone przez Zespół Chemiczny Zakładu Nauki o Drewnie zostaną również  badania właściwości biomasy głównie drewna topoli oraz słomy kukurydzianej w kontekście przydatności do produkcji bioetanolu II generacji i redukcji  emisji gazów cieplarnianych. Sprawdzone zostaną metody obróbki wstępnej biomasy (prehydroliza, termochemiczna, chemiczna), a także możliwość  jej wykorzystania w procesach hydrolizy enzymatycznej.

W projekcie zostaną podjęte prace głównie przez Zakład Nauki o Drewnie  nad opracowaniem technologii modyfikacji fizyko-chemicznej drewna szybkorosnących topól z plantacji, którymi zainteresowani są przedstawiciele przemysłu chemicznego, drzewnego i meblarskiego. Są to m. in. technologie dotyczące zagęszczania termomechanicznego drewna w materiałach podłogowych i konstrukcyjnych, modyfikacja termiczna w środowisku obojętnym, modyfikacja chemiczna drewna polimerami. Zbadane zostanie zmodyfikowane drewno pod kątem odporności biologicznej, wytrzymałości mechanicznej, stabilności wymiarowej i palności Na podstawie uzyskanych wyników badań zostaną określone możliwości wdrożenia nowoczesnych metod modyfikacji  na skalę przemysłową.

Pozytywne wyniki badań pozwolą na wprowadzenie zaawansowanych technologii, które zwiększą konkurencyjność polskiego przemysłu na rynku międzynarodowym.