login:  hasło:

Oferta

 • Wydawanie na wniosek władz lub innych podmiotów opinii i informacji o istniejących zwyczajach handlowych, cenach, pochodzeniu towarów i innych opinii i informacji dotyczących obrotu handlowego i firm.
 • Występowanie w interesie prawnym lub gospodarczym swoich członków, celem wszczęcia przepisanych prawem czynności wobec organów administracji państwowej i lokalnej, sądów i innych organów celem ochrony interesu członków przed działalnością monopolistyczną, dumpingową, decyzjami administracyjnymi oraz ingerencją w działalność gospodarczą.
 • Prowadzenie prac i świadczenie usług badawczych dotyczących rynku meblarskiego i opinii publicznej, w tym opracowywanie i publikowanie specjalistycznych raportów rynkowych. Raporty przygotowywane są w oparciu o analizy własne  przy wykorzystaniu oficjalnych danych statystycznych, krajowych i zagranicznych. Zawierają one także prognozy analizowanych obszarów rynku.
 • Tworzenie z zachowaniem istniejących przepisów, sądów polubownych do rozstrzygania sporów wynikłych ze stosunków gospodarczych.
 • Promocja polskich podmiotów branży meblarskiej będących członkami OIGPM oraz ich produktów w kraju i za granicą za pośrednictwem Znaku Branżowego „POLSKIE MEBLE – POTWIERDZONA JAKOŚĆ” oraz integracja podmiotów zrzeszonych w Izbie wokół Znaku Branżowego.
 • Świadczenie usług organizacyjno-prawnych, doradczych i informacyjnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz promocja kształcenia i rozwoju ustawicznego kadr.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej.
 • Prowadzenie prac i świadczenie usług w dziedzinie techniki, ekonomii i prawa, w tym wydawanie opinii i analiz.
 • Prowadzenie działalności reklamowej.
 • Prowadzenie działalności związanej z organizacją wystaw i targów
 • Świadczenie innych usług na rzecz członków Izby i innych podmiotów gospodarczych.