login:  hasło:

Nauka w służbie przemysłu.

11-03-2015

4 lutego 2015 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki ogłosiły wyniki pierwszego konkursu TANGO. Program uruchomiony został z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu ułatwienia jednostkom naukowym i uczelniom wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami.

W ramach programu sfinansowane zostaną badania, dotyczące wdrożenia innowacyjnej technologii Eko-klejenia materiałów kompozytowych okleinowanych asymetrycznie stosowanych w meblarstwie. Projekt będzie kontynuacją badań wykonanych w ramach projektu współfinansowanego przez NCN pt. "Analiza mechanizmu podatnego klejenia materiałów kompozytowych stosowanych w meblarstwie". Wykonanie zaproponowanych w projekcie badań pozwoli na praktyczne wdrożenie technologii okleinowania asymetrycznego w polskich zakładach meblarskich.

Pierwszy etap projektu, tzw. faza koncepcyjna, realizowany będzie przez półtora roku. W ramach tego etapu wykonane zostaną analizy rynkowe wśród przedsiębiorców, a także zorganizowane zostaną spotkania promocyjne dla przedstawicieli firm, umożliwiające ewentualne korekty podjętych założeń. Wszystkie postępy dokonywanych prac przedstawiane będą regularnie w artykułach wydawanych w czasopismach branżowych. Faza koncepcyjna projektu finansowana jest w całości ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Drugi etap projektu, tzw. faza badawcza, realizowany będzie po zakończeniu prac pierwszego etapu, po pozytywnym zaopiniowaniu przez NCBR fazy koncepcyjnej projektu. Trwać on będzie przez 20 miesięcy. Etap ten obejmować będzie badania przemysłowe i rozwojowe. W fazie tej prace skoncentrowane będą nad opracowaniem kleju do okleinowania asymetrycznego, spełniającego wysokie normy ekologiczne oraz nad dostosowaniem istniejących parków maszynowych zakładów do proponowanej technologii. Pracami podsumowującymi realizację projektu będą prace implementacyjne w wybranych, zainteresowanych przedsiębiorstwach meblarskich. Faza badawcza projektu finansowana jest przy 85%-wym wsparciu NCBR i 15%-wym wsparciu zakładów zainteresowanych wprowadzeniem do produkcji elementów okleinowanych asymetrycznie.

Jednostką kierującą projektem jest Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Projekt napisany został we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli, Akademią Technologii oraz firmą meblarską Kredens. Dobór partnerów pozwala na zagwarantowanie opracowania proponowanej technologii pod względem naukowym i przemysłowym, jak również umożliwia komercjalizację wyników w środowisku meblarskim i produkcji płyt drewnopochodnych. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Piotr Beer z Katedry Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym, który nadzorował prace dziesięcioosobowego zespołu badawczego WTD i koordynował działania zaangażowanych instytucji. Biorąc pod uwagę fakt, iż z grupy 210 projektów opisana tematyka badań związana z meblarstwem uzyskała 3cie miejsce, a przemysł meblarski ma statut branży strategicznej można optymistycznie brać udział w działalności B+R+I, jako działalności w pełni zasługującej na poparcie oraz współpracę.

Rys. Schemat płyty okleinowanej asymetrycznie dwustronnie.
Rys. Schemat płyty okleinowanej asymetrycznie dwustronnie.
Rys. Analiza naprężeń płyty okleinowanej jednostronnie przy użyciu kleju PVAC o grubości 10mm.
Rys. Analiza naprężeń płyty okleinowanej jednostronnie przy użyciu kleju PVAC o grubości 10mm.