login:  hasło:

Statut Izby

 

STATUT

OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ PRODUCENTÓW MEBLI

 

CZĘŚĆ I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

Izba gospodarcza nosi nazwę OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA PRODUCENTÓW MEBLI, w dalszej części statutu zwana IZBĄ.

 

§ 2

Terenem działania IZBY jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą jest miasto Warszawa.

 

§ 3

IZBA działa na podstawie Ustawy o Izbach Gospodarczych oraz na podstawie niniejszego Statutu .

 

§ 4

IZBA posiada osobowość prawną.

 

§ 5

IZBA może powoływać oddziały i być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach, może powoływać przedstawicielstwa za granicą.

 

§ 6

1. IZBA jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego sprawującą stałą reprezentację interesów branży meblarskiej, a w szczególności interesów zrzeszonych w niej członków.

2. IZBA jest organizacją typu „non-profit”, a ewentualne zyski przeznacza na cele statutowe.

 

§ 7

IZBA używa pieczęci z napisem: „OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA PRODUCENTÓW MEBLI”. IZBA używa skrótu nazwy w postaci zapisu: „OIGPM”. Anglojęzyczna nazwa IZBY brzmi: „THE POLISH CHAMBER OF COMMERCE OF FURNITURE MANUFACTURERS”.

 

§ 8

IZBA może posiadać odznakę członkowską i certyfikat członkowski.

 

 

CZĘŚĆ II

Cele i środki działania

 

§ 9

Głównym celem IZBY jest:

1. Reprezentowanie i obrona interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych wobec administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli.

2. Ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów.

3. Kształtowanie zasad dobrego obyczaju w obrocie gospodarczym, uczciwej konkurencji.

4. Działanie na rzecz kształtowania rozwoju polskiej branży meblarskiej oraz jej promocji w kraju i za granicą.

 

§ 10

IZBA realizuje swoje cele poprzez: 2

1. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi, samorządowymi, naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi.

2. Inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów prawa dotyczącego działalności gospodarczej oraz prezentowanie opinii w zakresie polityki gospodarczej.

3. Ułatwianie życia gospodarczego zwłaszcza w zakresie branży meblarskiej poprzez różnorodne działania informacyjne w stosunku do posłów i senatorów, organów administracyjnych, opiniotwórczych itp., tworzenie, utrzymywanie lub wspieranie odpowiednich instytucji lub organizacji.

4. Delegowanie przedstawicieli do organów doradczych administracji państwowej i innych instytucji mających istotny wpływ na działalność gospodarczą.

5. Wydawanie na wniosek władz lub innych podmiotów opinii i informacji o istniejących zwyczajach handlowych, cenach, pochodzeniu towarów i innych dotyczących obrotu handlowego i firm.

6. Występowanie w interesie prawnym lub gospodarczym swoich członków, celem wszczęcia przepisanych prawem czynności wobec organów administracji państwowej i lokalnej, sądów i innych organów celem ochrony interesu członków przed działalnością monopolistyczną, dumpingową, decyzjami administracyjnymi oraz ingerencją w działalność gospodarczą.

7. Utworzenie z zachowaniem istniejących przepisów, sądu polubownego do rozstrzygania sporów wynikłych ze stosunków gospodarczych.

8. Promocję polskich podmiotów branży meblarskiej będących członkami OIGPM oraz ich produktów w kraju i za granicą za pośrednictwem Znaku Branżowego „POLSKIE MEBLE – POTWIERDZONA JAKOŚĆ” oraz integrację podmiotów zrzeszonych w Izbie wokół Znaku Branżowego.

9. Świadczenie usług organizacyjno-prawnych, doradczych i informacyjnych w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i zarządzania.

10. Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz promocję kształcenia i rozwoju ustawicznego kadr.

11. Prowadzenie działalności wydawniczej.

12. Prowadzenie prac i świadczenie usług w dziedzinie techniki, ekonomii i prawa, w tym wydawanie opinni i analiz.

13. Prowadzenie prac i świadczenie usług badawczych dotyczących rynku meblarskiego i opinii publicznej.

14. Prowadzenie działalności reklamowej.

15. Prowadzenie działalosci związanej z organizacją wystaw i targów

16. Świadczenie innych usług na rzecz członków Izby i innych podmiotów gospodarczych.

 

 

CZĘŚĆ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

1. Członkowie dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) nadzwyczajnych,

3) honorowych,

4) kandydatów na członków zwyczajnych.

2. Członkiem zwyczajnym IZBY może zostać podmiot gospodarczy (osoba fizyczna lub prawna) prowadzący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie produkcji mebli, a także osoba prawna prowadząca prace naukowo-badawcze na rzecz meblarstwa.

3. Członkiem nadzwyczajnym IZBY może zostać każdy podmiot gospodarczy (osoba fizyczna lub prawna), krajowy lub zagraniczny, świadczący usługi na rzecz producentów mebli, producent maszyn lub materiałów do produkcji mebli, podmiot zajmujący się handlem meblami oraz inny podmiot (osoba fizyczna lub prawna), zainteresowana rozwojem branży meblarskiej w Polsce.

4. Osoby prawne wykonują swoje prawa i obowiazki poprzez pełnomocników. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka IZBY.

5. Kandydatem na członka zwyczajnego IZBY może zostać podmiot gospodaczy (osoba fizyczna lub prawna) spełniający warunki stawiane członkom zwyczajnym, przystępujący po raz pierwszy do IZBY.

6. Członkiem honorowym IZBY może być osoba prawna lub fizyczna, która swoją działalnością położyła szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych IZBY

7. Godność członka honorowego nadaje i cofa Walne Zgromadzenie członków na wniosek Rady IZBY.

8. Izba nie ma uprawnień władczych, a jej działalność nie może naruszać samodzielności członków, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

9. Przyjęcie w poczet członków IZBY następuje na podstawie uchwały Rady IZBY po złożeniu przez podmiot gospodarczy pisemnej deklaracji. Od uchwały Rady IZBY odmawiającej przyjęcia w poczet członków, w przypadku podjęcia tej decyzji na posiedzeniu RADY w jej niepełnym składzie, zainteresowany może w ciągu 14 dni od jej otrzymania odwołać się do Rady IZBY w pełnym składzie. Decyzja Rady IZBY w pełnym składzie jest ostateczna.

10. Kandydatem na członka zwyczajnego można być przez okres 1 roku. W tym czasie kandydat może korzystać z praw członków IZBY (oprócz praw wyborczych), bez obowiązku opłacania składki członkowskiej.

 

§ 12

1. Członkowie IZBY mają prawo:

1) uczestniczenia we wszystkich formach działalności IZBY,

2) korzystania ze świadczeń IZBY,

3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności IZBY.

4) uczestniczenia w posiedzeniach organów IZBY, na których rozpatrywane są sprawy ich dotyczące.

2. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze.

 

§ 13

1. Członkowie IZBY zobowiązani są do:

1) przestrzegania postanowień Statutu IZBY oraz regulaminów i uchwał jej organów,

2) udziału w pracach IZBY,

3) wniesienia wpisowego i regularnego płacenia składek oraz innych zadeklarowanych świadczeń,

4) udziału w realizacji celów statutowych IZBY.

2. Ustalenia punktu 3) w ustępie 1 nie dotyczą członków honorowych oraz kandydatów na członków.

 

§ 14

1. Członkostwo ustaje wskutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa,

2) skreślenia z listy członków uchwałą Rady IZBY,

3) wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

4) likwidacji IZBY.

2. Od decyzji Rady IZBY o skreśleniu, w przypadku podjęcia tej decyzji na posiedzeniu RADY w jej niepełnym składzie, zainteresowany może odwołać się w 4 terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Rady IZBY w pełnym składzie. Od decyzji Rady IZBY w pełnym składzie zainteresowany może odwołać się w terminie 30 dni od daty jej otrzymania do Walnego Zgromadzenia Członków IZBY.

3. Członek IZBY może być zawieszony w swoich prawach, jeśli przesłanki do jego wykluczenia wymagają postępowania wyjaśniającego. Zawieszenie członka IZBY następuje uchwałą Rady IZBY lub orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.

4. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą członków honorowych.

 

 

CZĘŚĆ IV

Organy IZBY i Biuro IZBY

 

§ 15

1. Organami IZBY są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada IZBY

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja Organów IZBY trwa 4 lata. Członkowie IZBY wykonują swoje funkcje w organach osobiście i bezpłatnie. Funkcje członka organu IZBY można sprawować wielokrotnie.

3. W przypadku wystąpienia, skreślenia lub wykluczenia podmiotu z IZBY w czasie kadencji gdy jego przedstawiciel pełni funkcję w organach IZBY, organowi temu przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru.

4. W sytuacji, gdy przedstawiciel danej firmy pełniący funkcję w organach IZBY przestał być reprezentantem tej firmy, właściwy organ IZBY winien powołać do swego grona nowego przedstawiciela tej firmy po uzyskaniu jego uprzedniej zgody.

5. Uchwały organów IZBY zapadają w głosowaniu tajnym, jeżeli zażąda tego bezwzględna większość osób biorących udział w posiedzeniu.

 

Walne Zgromadzenie Członków

§ 16

1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższym organem IZBY rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 17

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze jest zwoływane przez Radę IZBY co 4 lata, w drugim kwartale danego roku.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawcze jest zwoływane przez Radę IZBY co rok, w drugim kwartale danego roku, za wyjątkiem lat, w których zwołane jest Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Rada IZBY obowiązana jest zawiadomić wszystkich członków na cztery tygodnie przed datą Walnego Zgromadzenia.

 

§ 18

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków powinno odbyć się nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest z inicjatywy Rady IZBY, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków IZBY.

 

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. zatwierdzanie porządku obrad,

2. uchwalanie wieloletnich programów działalności IZBY,

3. wybór Rady IZBY, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

4. rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady IZBY o skreśleniu członka,

5. uchwalenie regulaminu pracy IZBY,

6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady IZBY, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez te organy,

7. udzielanie absolutorium Radzie IZBY na wniosek Komisji Rewizyjnej,

8. uchwalanie zmian statutu,

9. podejmowanie innych uchwał nie przekraczających kompetencji pozostałych organów IZBY,

10. ustalanie wysokości wpisowego, wysokości składki członkowskiej oraz sposobu ich rewaloryzacji,

11. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania IZBY.

 

§ 20

1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad przy obecności co najmniej 2/3 członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 5 oraz § 39.

 

Rada IZBY

§ 21

Rada IZBY jest najwyższym organem IZBY w czasie między Walnymi Zgromadzeniami.

 

§ 22

1. Rada IZBY składa sie z 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Wygaśniecie mandatu członka Rady IZBY następuje w razie ustania członkostwa w IZBIE podmiotu, który był przez niego reprezentowany lub rezygnacji z pełnienia funkcji. W tym przypadku Rada IZBY dokooptowuje nowego członka Rady Izby.

3. Członkowie Rady IZBY wybierają ze swego grona Prezesa IZBY oraz dwóch Wiceprezesów IZBY.

 

§ 23

1. Rada IZBY odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy w roku.

2. Posiedzenia Rady IZBY zwołuje Prezes.

3. Uchwały Rady IZBY zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równej ilości głosów przeważa głos Prezesa, a w razie jego nieobecności głos Wiceprezesa prowadzącego obrady.

4. Na posiedzenia Rady IZBY mogą być zapraszane osoby spoza jej grona.

5. Rada IZBY ma obowiązek zawiadomić o swoim posiedzeniu członka IZBY, którego sprawa ma być rozpatrywana na tym posiedzeniu.

6. Członkowie Rady IZBY mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady IZBY lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym:

1) oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady IZBY (tj. spraw nie objętych przekazanym wcześniej proponowanym porządkiem obrad posiedzenia),

2) podjęta w trybie głosowania pisemnego uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady IZBY zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, Podejmowanie uchwał Rady IZBY w trybie głosowania pisemnego nie dotyczy wyborów Prezesa i Wiceprezesów IZBY.

7. Prezes i Wiceprezesi IZBY reprezentują IZBĘ na zewnątrz.

 

§ 24

Do kompetencji Rady IZBY należy:

1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

2. interpretacja postanowień niniejszego Statutu,

3. przyjmowanie i skreślanie członków IZBY oraz rozpatrywanie odwołań w pełnym składzie Rady IZBY od uchwał Rady IZBY odmawiającej przyjęcia w poczet członków IZBY oraz od uchwał o skreśleniu z listy członków,

4. ustalenie rocznych planów działania IZBY i zatwierdzenie preliminarzy finansowych,

5. rozpatrywanie sprawozdań Biura IZBY z wykonania planów działania IZBY oraz planów finansowych i zatwierdzenie bilansów,

6. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności IZBY,

7. podejmowanie uchwał o powołaniu i rozwiązywaniu jednostek organizacyjnych IZBY oraz ustalanie zasad ich funkcjonowania,

8. uchwalanie zasad finansowania działalności IZBY, tworzenie funduszy celowych i uchwalanie ich regulaminów oraz rozstrzyganie w zakresie innych zagadnień finansowych,

9. podejmowanie decyzji w sprawach zbycia i nabycia nieruchomości oraz środków trwałych IZBY,

10. podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia do innych organizacji,

11. zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

12. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów IZBY.

13. zatrudnianie oraz ustalanie zasad wynagradzania Dyrektora Biura IZBY,

14. zarządzanie majątkiem IZBY,

15. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów doradczych oraz nadzorowanie

ich działalności,

16. wyznaczanie rzeczoznawców,

 

§ 25

1. Oświadczenia woli w imieniu IZBY składa dwóch członków Rady IZBY łącznie, upoważnionych do reprezentowania IZBY na zewnątrz: Prezes IZBY i jeden z dwóch Wiceprezesów IZBY, dwóch Wiceprezesów IZBY lub Pełnomocnicy (jednoosobowo) w granicach umocowania.

2. Pełnomocnictw do oświadczenia woli w imieniu IZBY udzielają Pełnomocnikom dwaj członkowie Rady IZBY łącznie, upoważnieni do reprezentowania IZBY na zewnątrz: Prezes IZBY i jeden z dwóch Wiceprezesów IZBY lub dwóch Wiceprezesów IZBY

 

Biuro IZBY

§ 26

Do kompetencji Biura IZBY należy:

1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady IZBY,

2. opracowanie preliminarzy finansowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie IZBY,

3. składanie sprawozdań z działalności Radzie IZBY,

4. prowadzenie bieżącej działalności IZBY na podstawie planów działania i uchwał

Walnego Zgromadzenia oraz Rady IZBY,

5. Przedkładanie Radzie IZBY wniosków i projektów odnośnie realizacji prac

bieżących oraz planu pracy IZBY,

6. Prowadzenie dokumentacji i archiwum IZBY.

 

§ 27

1. Koszty utrzymania Biura ponosi IZBA.

2. Stan osobowy, zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności oraz koszty działalności i utrzymania Biura uchwala Rada IZBY.

3. Dyrektor Biura wobec podległych mu pracowników jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Komisja Rewizyjna

 

§ 28

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

 

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. dokonywanie bieżących i okresowych - co najmniej raz w roku - kontroli działalności IZBY, a w szczególności gospodarki finansowej IZBY,

2. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie IZBY uwag i wniosków dotyczących działalności IZBY,

3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności IZBY wraz z wnioskami o udzielenie absolutorium Radzie IZBY.

 

§ 30

Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii rzeczoznawców. Koszty opinii pokrywa IZBA.

§ 31

Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

 

Sąd Koleżeński

§ 32

1. Sad Koleżeński składa sie z 3 osób.

2. Sad Koleżeński wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

 

§ 33

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1. rozpatrywanie sporów między członkami IZBY powstałych w związku z ich działalnością w IZBIE, na wniosek jednej ze stron.

2. rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem praw członków, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów IZBY,

 

§ 34

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym.

2. Odwołania od swoich orzeczeń rozpatruje Sąd Koleżeński w pełnym składzie.

 

§ 35

1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 8

1) upomnienie,

2) zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat,

3) wykluczenie z IZBY,

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w pełnym składzie w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

 

§ 36

Organizację i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określają regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

 

CZĘŚĆ V

Majątek IZBY

 

§ 37

1. Majątek IZBY stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Na fundusze IZBY składają się:

1. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

2. darowizny, dotacje i zapisy,

3. wpłaty na fundusze celowe,

4. wpływy z działalności statutowej,

5. wpływy z działalności gospodarczej na rzecz członków IZBY i innych

podmiotów gospodarczych.

Wysokość składek i wpisowego

 

§ 38

1. Ustala się, że członkowie zwyczajni i członkowie nadzwyczajni będą co miesiąc lub co kwartał opłacać składki członkowskie.

2. Wysokość miesięcznej składki dla członków zwyczajnych zależy od wielkości zatrudnienia w podmiocie będącym członkiem IZBY Wysokość składki dla każdej z wymienionych w § 22 ust.2 grup podmiotów zrzeszonych w IZBIE ustala Walne Zgromadzenie członków IZBY.

3. Wysokość miesięcznej składki dla członków nadzwyczajnych wynosi 80% składki miesięcznej ustalonej dla III Grupy członków zwyczajnych.

4. Wysokość wpisowego dla członków zwyczajnych i nadzwyczajnych wynosi odpowiednio dwukrotność ich składki miesięcznej.

 

CZĘŚĆ VI

Postanowienia końcowe

 

§ 39

Uchwały IZBY w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania IZBY podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów bez względu na obecnych w drugim terminie.

 

§ 40

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu IZBY Walne Zgromadzenie wyznaczy likwidatora i określi cele, na które powinien być przeznaczony majątek IZBY.

 

§ 41

Statut niniejszy został uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 1 grudnia 1995 roku, poprawiony i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie członków w dniu 9 stycznia 1996 roku, 22 maja 2001 roku, 29 czerwca 2004 roku, 24 czerwca 2005 roku, 14 czerwca 2007 roku oraz 9 czerwca 2009 roku.

Pliki do pobrania:

pdfUchwala_Walne3_2023.pdf