login:  hasło:

Misja i działalność

Misja i działalność Izby

Misją Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.

Zmiany

W dniu 5 czerwca 2017 roku Walne Zgromadzenie Członków Izby dokonało wyboru nowych Władz OIGPM. Aktualnie stanowisko prezesa OIGPM zajmuje Pan Jan Szynaka (Szynaka Meble), stanowisko wiceprezesów zajmują Pani profesor dr hab. Ewa Ratajczak (Instytut Technologii Drewna) oraz Pan Stefan Tkaczyk (FM Bravo), ponadto członkami Rady Izby są Pan Piotr Wójcik (Meble Wójcik) oraz Pan Jacek Twaróg (Ludwik Styl).

Od sierpnia 2016 roku obowiązki dyrektora Biura Izby pełni Pan Michał Strzelecki. Dotychczasowy Dyrektor biura, Pan Marek Adamowicz aktualnie pełni funkcję eksperta OIGPM. Funkcję kierowników projektów pełnią Sylwia Oleńska oraz Joanna Gruszczyńska.

Kontakty międzynarodowe oraz kontakty z przemysłem

Do podstawowych działań OIGPM należy promowanie polskiego meblarstwa na arenie międzynarodowej. W związku z tym Izba podtrzymuje swoje kontakty z Europejską Organizacją Meblarską (UEA), a także innymi zagranicznymi, krajowymi organizacjami branżowymi.

Działania i kontakty na arenie międzynarodowej pozostają zintensyfikowane poprzez kontakty z Europejską Konfederacją Przemysłu Meblarskiego (EFIC), która jest bardzo aktywna zwłaszcza na polu przyszłości europejskiego meblarstwa oraz poprzez realizację projektów z programu ERASMUS+ dzięki, którym OIGPM stale nawiązuje i podtrzymuje kontakty z Europejskimi Izbami, Instytutami i Uniwersytetami działającymi w branży meblarskiej i drzewnej.

Podczas targów MEBLE POLSKA 2018 i 2017 oraz FURNICA 2018 i 2017 w Poznaniu przedstawiciele Izby odbyli spotkania z przedstawicielami różnych zagranicznych organizacji oraz przedstawicielami liderów firm meblarskich. Spotkania te dotyczyły w głównej mierze możliwości nawiązania współpracy z polskimi producentami mebli oraz polskimi producentami komponentów i akcesoriów do produkcji mebli.

Działania w interesie polskiego meblarstwa

W roku 2017 OIGPM podejmowała aktywne działania w celu ochrony i rozwoju polskiego meblarstwa. W ramach tej działalności kontynuowaliśmy współpracę z Ministerstwem Rozwoju. W roku 2017 Izba współpracowała również bardzo ściśle z Ministerstwem Środowiska, Lasami Państwowymi, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, a także z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Ponadto w roku 2017 Izba bardzo intensywnie kontynuowała swoje zaangażowanie w kwestie związane z surowcem drzewnym w ramach Komisji Leśno Drzewnej działającej przy Lasach Państwowych. Ze strony OIGPM w prace powyższej komisji bezpośrednio zaangażowani są: Prezes Izby Pan Jan Szynaka, Pan Marek Adamowicz oraz Pan Dariusz Kisiel przedstawiciel firmy LUDWIK STYL. Przez cały rok 2017 odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami LP, które w głównej mierze dotyczyły najważniejszych problemów z jakimi styka się branża drzewna, w tym meblarska tj. wielkości pozyskania oraz cen surowca drzewnego w roku 2017.

W roku 2017 OIGPM kontynuowała swoje zaangażowanie również w prace związane z klasyfikacją pozostałości z obróbki płyt drewnopochodnych i drewna klejonego.

Ponadto w roku 2017 OIGPM zaangażowana była również w kwestie związane z uregulowaniem spraw związanych z tak zwanym „drewnem energetycznym”. Powrót do procesu subwencjonowania przemysłowego spalania drewna na cele energetyczne oraz jego klasyfikacja do tych celów mogłyby spowodować pogłębienie istniejącego, bardzo poważnego deficytu tego surowca na polskim rynku, który w pierwszym rzędzie obejmie drewno średniowymiarowe.

W roku 2017 Rada Izby bardzo intensywnie działała w zakresie protekcjonistycznych działań rządu francuskiego w zakresie zawyżonych norm związanych z emisją formaldehydu. W tej sprawie w dniu 3 stycznia 2017 roku Prezes Izby Pan Jan Szynaka wystąpił pisemnie zarówno do Pani Elżbiety Bieńkowskiej – Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług jak i do Pana Mateusza Morawieckiego – ówczesnego Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów. W tej sprawie OIGPM współpracowała – co należy zaznaczyć – bardzo skutecznie w dwoma organizacjami: EFIC (Europejska Konfederacja Przemysłu Meblarskiego) oraz z Niemiecką Konfederacją Przemysłu Drzewnego, Meblowego oraz Konstrukcji Gotowych w skład, której wchodzą autonomiczne związki jak np. VDM – Związek Niemieckiego Przemysłu Meblarskiego. W powyższej sprawie OIGPM zorganizowała spotkanie w MR z udziałem przedstawicieli Niemieckiego Związku.

W dniu 7 lutego 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie z przedstawicielami branży meblarskiej. Organizatorami powyższego spotkania byli: Ministerstwo Rozwoju, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Głównym celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji branży meblarskiej na rynku polskim i europejskim oraz barier utrudniających rozwój przedsiębiorstw z branży w świetle obecnie obowiązujących przepisów i projektowanych zmian.

Konferencje, seminaria i szkolenia

W 2018 roku OIGPM kontynuowała dotychczasowe inicjatywy edukacyjne. Poniżej przedstawiamy największe wydarzenia, które odbyły się w bieżącym roku.

Podczas targów MEBLE POLSKA 2018, a także targów DREMA/FURNICA 2018 w Poznaniu dla gości zainteresowanych pogłębianiem fachowej wiedzy i poszukujących branżowych nowinek OIGPM przygotowała interesujący program seminariów i warsztatów. Ponadto podczas targów DREMA/FURNICA 2018 OIGPM zorganizowała już III Ogólnopolski Kongres Meblarski „Polskie Meble - Konkurencyjna Polska", wydarzenie odbyło się pod hasłem „Globalne Standardy – Globalna Konkurencja”. Gościem honorowym Kongresu był Pan Paweł Chorąży – ówczesny Minister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

8 czerwca 2018 roku OIGPM wraz z Wydziałem Technologii Drewna z SGGW organizowała seminarium "Nowy wymiar pracownika branży meblarskiej i drzewnej". Wydarzenie odbyło się w duchu podnoszenia kwalifikacji pracowników branży meblarskiej i drzewnej.

Ponadto OIGPM 24 października 2018 roku była współorganizatorem już II Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu Drzewnego. Głównym celem II Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu Drzewnego była integracja wszystkich środowisk uczestniczących w codziennej działalności zakładów w przemyśle drzewnym.

29 października 2018 roku OIGPM współorganizowała konferencję „Przemysł drzewno-meblarski na Warmii i Mazurach – perspektywy inteligentnej specjalizacji”. Podczas wydarzenia poruszone zostały także tematy związanie automatyzacją produkcji meblarskiej, prawami własności intelektualnej oraz z marketingiem targowym.

Promocja eksportu mebli

W roku 2017 OIGPM kontynuowała współpracę z Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Departamentem Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, oraz Departamentem Innowacji w Ministerstwie Rozwoju celem pozyskiwania środków na dofinansowanie działalności w zakresie promocji realizowanego przez Członków Izby eksportu mebli. Współpraca polegała na kontaktach bezpośrednich z przedstawicielami MR oraz PAIH, na rozmowach telefonicznych w tym także z Ambasadami RP i Zagranicznymi Biurami Handlowymi wchodzącymi w struktury organizacyjne Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji.

OIGPM stale przekazuje informacje o imprezach wystawienniczo – targowych oraz misjach gospodarczych, zamieszczając na naszych stronach internetowych informacje do wykorzystania przez producentów mebli. Przekazywaliśmy również informacje mailowe do fabryk mebli, członków OIGPM o planowanych imprezach targowych.

W roku 2017 OIGPM zaangażowana była bardzo mocno w organizację Dnia Polskich Mebli w Astanie. Promocja polskiej branży meblarskiej była jednym z wydarzeń towarzyszących polskiej ekspozycji na międzynarodowej wystawie EXPO 2017 odbywającej się w Astanie. Jej kulminacją był Dzień Polskich mebli, który odbył się 13 lipca.

W grudniu 2017 roku OIGPM wydała Pierwszy Katalog Eksportowy Polskiej Branży Meblarskiej. W katalogu swoją ofertę zaprezentowały wiodące polskie marki, które są już rozpoznawalne na całym świecie! Na koniec roku 2018 wydana zostanie II edycja Katalogu.

Komunikacja wewnętrzna

OIGPM kontynuuje swoją działalność informacyjną w celu poprawy przepływu informacji pomiędzy władzami, biurem i członkami Izby, w tym bieżące informowanie członków Izby o wynikach prowadzonych przez nią działań i możliwościach ich wykorzystania.

Co kwartał wydawany jest biuletyn Izby. Stanowi on integralną część miesięcznika Meblarstwo, a także drukowany jest również oddzielnie w liczbie 200 egzemplarzy.