login:  hasło:

SPO

Sektorowy Program Operacyjny dla branży meblarskiej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), wychodząc naprzeciw potrzebom i wyzwaniom rozwojowym innowacyjnych polskich przedsiębiorstw oraz instytucji z nimi powiązanych takich, jak stowarzyszenia i izby gospodarcze, uruchomiło tzw. programy sektorowe. Są to programy finansowania prac B+R w przedsiębiorstwach w danym sektorze gospodarki, ze środków unijnych z  I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach zatwierdzonego przez NCBR programu sektorowego ogłaszane będą nabory wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych zgodnych z agendami badawczymi wskazanymi w programie. Nabory te będą otwarte dla wszystkich przedsiębiorców, w tym działających w ramach konsorcjów obejmujących podmioty danego sektora (tj. nie tylko dla podmiotów zrzeszonych w ramach podmiotu składającego wniosek o ustanowienie programu).

W celu przygotowania programów, które w najwyższym stopniu będą spełniały oczekiwania poszczególnych branż, konieczne jest rozpoznanie potrzeb i potencjału badawczo-rozwojowego i innowacyjnego poszczególnych sektorów gospodarki. Warto pamiętać, iż programy sektorowe  mogą służyć realizacji przedsięwzięć ważnych dla rozwoju regionalnych i krajowych inteligentnych specjalizacji.

Stworzenie takiego programu dla meblarstwa otworzy możliwości rozwoju branży poprzez tworzenie unikalnego know-how, które w efekcie powinno przyczyniać się do kreowania przewagi konkurencyjnej rodzimych przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. 

Wnioskodawcami mogą być podmioty zrzeszające, na zasadzie dobrowolności i według kryterium przynależności do danej branży, przedstawicieli danego sektora gospodarki (przedsiębiorstwa, jednostki naukowe itp.), reprezentujących interesy swoich członków i organizujących działalność danego sektora (np. izba gospodarcza, stowarzyszenie branżowe, platforma technologiczna). W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada osobowości prawnej, studium w jego imieniu może złożyć tylko jego uprawniony reprezentant będący przedsiębiorcą, izbą, stowarzyszeniem itp., czyli posiadający osobowość prawną.

W celu ubiegania się o stworzenie puli środków finansowych dla konkretnej branży, należy złożyć w NCBR studium wykonalności zawierające określone przez Centrum elementy. 

Studium wykonalności stanowi uzasadnienie uruchomienia przez Centrum nowego programu sektorowego. Zawiera ono m.in. pogłębioną analizę danego sektora, opis najistotniejszych wyzwań i przedstawienie problemów, których rozwiązaniu ma służyć realizacja danego programu. 

Głównymi celami studiów wykonalności są: 

  • zebranie informacji o potencjale badawczo-rozwojowym i innowacyjnym poszczególnych sektorów gospodarki,
  • zebranie informacji o potrzebach poszczególnych sektorów gospodarki,
  • uzyskanie propozycji strategicznych agend badawczych, których wdrożenie przyczyni się do rozwiązania zdefiniowanych problemów poszczególnych sektorów gospodarki.

Informacje o intensywności pomocy publicznej dla programów sektorowych zawarte są w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Zgodnie z interpretacją NCBR w przypadku badań przemysłowych dla wszystkich przedsiębiorstw pomoc publiczna wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku prac rozwojowych 25%. Możliwe są dodatkowe zwyżki intensywności pomocy publicznej w wysokości 15 punktów procentowych za skuteczną współpracę albo rozpowszechnianie wyników projektu (na chwilę obecną dopóki nie jest uruchomiony Program Operacyjny Inteligentny Rozwój są to wielkości przewidywane).

W budżecie programu należy określić:

  • innowacyjną tematykę badawczą,
  • wartość środków własnych,
  • wartość dofinansowania z NCBR.

Szczegółowe informacje dotyczące programów sektorowych znajdują się na stronie internetowej

http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/informacje-ogolne/art,2796,informacja-o-zasadach-skladania-wnioskow-o-ustanowienie-programow-sektorowych.html

W obecnej chwil trwają prace zmierzające do ustanowienia SPO dla branży meblarskiej.