login:  hasło:

Regulamin sprzedaży

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego - Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli - pod adresem www.oigpm.org.pl.

Sprzedającym jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli z siedzibą w 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51 wpisaną przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000040345, NIP: 7791884570, REGON: 630855484. OIGPM zwana jest także zamiennie „Sprzedającym”.

Kontakt z Sprzedającym można uzyskać:

 • pod numerami telefonów: 225177839 koszt połączenia za minutę wg taryfy operatora.
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: oigpm@oigpm.org.pl

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Użytkownik – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego.
 4. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Produkt – rzecz ruchoma, dostępna w formie fizycznej (papierowej) lub elektronicznej (treść cyfrowa, plik PDF) prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży. 
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Produktów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.oigpm.org.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, skutkujące koniecznością zapłaty za zakup.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 12. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.)
 13. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827).
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.oigpm.org.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.oigpm.org.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie www.oigpm.org.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, oraz:
 • Przeglądarką internetową np.: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.
 • Oprogramowaniem zdolnym obsługiwać pliki PDF np. Adobe Acrobat Reader.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.oigpm.org.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia produktów są przyjmowane są wyłącznie przez sklep internetowy www.oigpm.org.pl.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne nie ma możliwości złożenia zamówienia.
 6. Jako potwierdzenie zakupu Klient otrzymuje faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki (w przypadku zakupu Produktu w formie papierowej) lub przesłana drogą elektroniczną (w przypadku zakupu Produktów w formie elektronicznej (PDF)), na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
 7. Dokonanie zakupu Produktu w formie elektronicznej (plik PDF) jednocześnie uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych  osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Nieudzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przetwarzania Zamówienia jest jednoznaczne z niemożliwością dokonania zakupu w sklepie www.oigpm.org.pl 
 10. Klient ma możliwość dokonania zakupu bez konieczności logowania (zakładania konta) w sklepie www.oigpm.org.pl 
 11. Klient może skorzystać z opcji założenia konta w sklepie www.oigpm.org.pl w celu zapamiętania jego danych przez system i ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien założyć konto w sklepie internetowych poprzez podanie loginu i hasła, niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta. 
 12. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. 
 13. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 14. Klient ma możliwość dokonania płatności w 3 formach:
  • płatność przelewem na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy,

  • płatność w momencie odbioru produktu - w opcji „za probraniem”,

  • płatność poprzez system płatności on-line PayU.

 15. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez Sprzedającego.
 16. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub płatności poprzez system PayU, lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności w opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia na stronie www.oigpm.org.pl. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Produkt jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (w przypadku zakupu Produktu w formie fizycznej) lub w formie elektronicznej, bezpośrednio na adres e-mail Klienta (w przypadku zakupu Produktu w formie elektronicznej).
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „PayU” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 
 4. Koszt dostawy produktów wynosi 0 zł.

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany Produkt wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę VAT).
 2. Faktura VAT dostarczana jest Klientowi w formie papierowej (jako załącznik do przesyłki Produktu w formie papierowej) lub elektronicznie (jako załącznik do przesyłki e-mail z Produktem w formie elektronicznej (plik PDF)).
 3. Klien w każdym wypadku ma możliwość otrzymania elektronicznej wersji Faktury VAT - w tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedającym poprzez formularz kontaktowy na stronie www.oigpm.org.pl.
 4. Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić w 3 formach: 
 •  za pobraniem (przy odbiorze Produktu), 
 • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU) 
 • przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w formie nośnika elektronicznego 

§ 7 Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę 
 3. Reklamacje należy składać na adres Sprzedającego.
 4. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym w zakładce „Reklamacje”.
 5. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Produktu.
 6. Kwestie dotyczące rękojmi za wady zostały oraz roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej zostały uregulowane w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

§ 8 Zwrot należności klientom

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klient. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Produktów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  • Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedającego na adres {adres email}
  • Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 10 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do dnia odwołania

Data opublikowania regulaminu: 3 marca 2015 roku