login:  hasło:

„MANAGER TRANSFORMACJI CYFROWEJ" DLA PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO

04-02-2020

Ditrama

„MANAGER TRANSFORMACJI CYFROWEJ" DLA PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO: BADANIE DOTYCZĄCE UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH DLA NOWEGO PROFILU ZAWODOWEGO”

Projekt DITRAMA, współfinansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Ma on na celu określenie zestawu umiejętności, wiedzy i kompetencji, które posiadać powinien menadżer transformacji cyfrowej w pracy przy łańcuchu dostaw mebli.

Metodologia badania

W oparciu o cele projektu, na początku zdefiniowano główne umiejętności wymagane od menedżera ds. transformacji cyfrowej.

W pierwszej fazie realizacji projektu, w wywiadzie pogłębionym, przeprowadzonym w formie online, wzięło udział 144 ekspertów z całej Europy. Składał się on z pytań wielokrotnego wyboru i dotyczył:

- umiejętności technicznych i przemysłowych 4. 0 w zakresie technologii,

- umiejętności pozatechnicznych,

- największych przeszkód we wdrażaniu Przemysłu 4.0 w sektorze meblarskim.

Eksperci zostali wybrani w sposób, który pozwalał uzyskać reprezentatywne wyniki, zarówno pod względem pochodzenia geograficznego, jak i wykonywany zawód. Uczestnicy zostali podzieleni w następujące grupy:

1) pracodawcy i pracownicy sektora meblarskiego,

2) specjaliści w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) ; szkolnictwa wyższego (Higher Education),

3) eksperci ds. technologii w Przemyśle 4. 0.

Wyniki badania

Poniżej przedstawiono wyniki badania w formie sumarycznej. Wyniki są odzwierciedleniem odpowiedzi uzyskanych od respondentów. Podzielone one zostały na trzy wstępnie zdefiniowane makro cele projektu.

1) W pierwszym zestawie pytań celem było określenie priorytetowych umiejętności technologicznych dla nowego profilu zawodowego menedżera ds. transformacji cyfrowej.

W związku z pojawieniem się nowych technologii, wymaga się szczególnej ochrony w zakresie Internetu Rzeczy i Bezpieczeństwa Cybernetycznego.

Zdaniem ankietowanych ekspertów, cyfrowe połączenie pomiędzy maszynami a obiektami oraz ochrona bezpieczeństwa urządzeń cyfrowych w firmie to dwa priorytety, które powinny być priorytetowymi kompetencjami menadżera ds. transformacji cyfrowej. Jak pokazano na wykresie, z wyjątkiem łańcucha blokowego, który jest prawdopodobnie nadal daleki od codziennego użytkowania przez przedsiębiorstwa lub jego rozwój jest niezbyt dobrze rozumiany w zakresie identyfikowania i walki z podrabianiem produktu, wszystkie technologie wskazane w kwestionariuszu uznawane są za istotne.

                      

2) Drugi zestaw pytań miał na celu stwierdzenie, które umiejętności pozatechniczne są uważane za istotne w celu rozszerzenia profilu menedżera transformacji cyfrowej i osiągnięcia odpowiedniego stopnia ważności analizowanego profilu.

Respondenci, udzielając odpowiedzi, wzięli pod uwagę wszystkie wymienione umiejętności wymagane do kierowania procesami transformacji cyfrowej w firmie. Wyraźnie podkreślili oni ważność trzech z nich: wrażliwość na innowację - rozumianą w sposób ogólny, umiejętności komunikacyjne oraz umiejętności menedżerskie i przedsiębiorcze. Inteligencja emocjonalna, wrażliwość na kwestie związane z zarządzaniem jakością, ryzykiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, a także silna orientacja etyczna stanowią jedynie uzupełnienie profilu zawodowego.

Na wykresie zaprezentowano szczegółowe odpowiedzi.

                       
   

Respondenci zostali poproszeni o zidentyfikowanie głównych barier we wdrażaniu technologii związanych z Przemysłem 4. 0 i procesami cyfrowej transformacji w przedsiębiorstwach należących do sektora meblarskiego.

W przeciwieństwie do poprzednich analiz, wyniki są bardzo spolaryzowane.

Główną barierą we wdrażaniu technologii, związanej z Przemysłem 4.0, jest nieadekwatność aktualnej wiedzy i umiejętności technologicznych w firmie, połączona z niewystarczającą wizją strategiczną nieodłącznie związaną z planowaniem transformacji cyfrowej.

Wynik ten wyraźnie wskazuje potrzebę nie tylko szczegółowego zdefiniowania profesjonalnego profilu osoby, która ponosi organiczną odpowiedzialność za cyfrową transformację procesów biznesowych - obecnie bardzo często rozdrobnioną pomiędzy biurami i różnymi rolami - ale także na duże zapotrzebowanie na kształcenie i specjalistyczne szkolenia.

                        

Odpowiednio przeszkolone osoby, zdolne do skutecznego kierowania cyfrową transformacją europejskich firm meblarskich, są koniecznością, na którą projekt DITRAMA pragnie odpowiedzieć poprzez opracowanie multimedialnego i interaktywnego kursu MOOC (Massive Open On Line Course), otwartego dla każdego, kto chce zgłębić tę ważną kwestię.

Projekt DITRAMA

Ten 36-miesięczny projekt zakłada współpracę 12 partnerów z 8 różnych krajów europejskich oraz reprezentację świata uniwersytetów, biznesu, badań stosowanych i szkoleń zawodowych.

Lider projektu:

CENFIM – Centre de Difusiò Tecnologica de la Fusta i del Moble de Catalunya (Barcelona – Hiszpania)

Partnerzy

Aarhus Universitet (Aarhus – Dania)

Woodwize (Bruksela – Belgia)

CETEM – Centro Tecnologico del Mueble y la Madeira de la Region de Murcia (Murcia – Hiszpania)

U.E.A. – European Furniture Manufacturers Federation based in Prague (Czechy)

AMIC – Associacio Agrupacio Moble Innovador de Catalunya (Barcelona – Hiszpania)

CFPIMM – Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário (Lordelo – Portugalia)

FederlegnoArredo – Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell’illuminazione, dell’arredamento (Mediolan – Włochy)

OIGPM – Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli (Warszawa – Polska)

Método Estudio Consultores – (Vigo – Hiszpania)

HOGENT – (Gent – Belgia)

Universitatea Transilvania din Brasov (Brasov – Rumunia)

Zapraszamy po więcej informacji na stronę:

www.ditrama.eu

#DITRAMA

Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.