login:  hasło:

Podsumowanie warsztatów „Innowacyjne meble w przestrzeni szkoły dostępnej”

07-05-2018

Podsumowanie warsztatów „Innowacyjne meble w przestrzeni szkoły dostępnej”


W dniu 19.04.2018 r. w siedzibie MPiT odbyły się warsztaty pn. „Innowacyjne meble w przestrzeni szkoły dostępnej” organizowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (Departament Innowacji) przy współudziale Polskiego Funduszu Rozwoju (Departament Programów Sektorowych), koordynującego Program Flagowy Polskie Meble.

Celem warsztatów było znalezienie odpowiedzi na pytanie: Co zrobić aby odmienić wyposażenie polskiej szkoły na dostępne i nowoczesne? - zwłaszcza w kontekście innowacyjnych mebli. Co jest możliwe, czego brakuje, jakie są bariery? W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele sektora prywatnego jak i publicznego, w tym między innymi: polscy producenci mebli, szkoły, instytucje publiczne i prywatne, organizacje branżowe, uczelnie wyższe, agencje państwowe oraz ministerstwa.

Głównymi tematami omawianymi podczas spotkania były:

• Założenia Podprogramu „Przestrzeń przyjaznej szkoły” - Dostępna Szkoła - w obszarze wyposażenia meblowego;

• Założenia Programu „Dostępność Plus” wraz z komponentem 100 przyjaznych szkół;

• „Szkoła XXI wieku – jak nowe modele edukacyjne wpływają na funkcje i wyposażenie szkół;

• Kluczowe trendy i wyniki badań opisujące wpływ wyposażenia szkół na proces edukacyjny i kształtowanie postaw,

• Doświadczenia w tworzeniu przestrzeni kreatywnej i innowacyjnej w szkołach i biurach;

• Doświadczenia firm meblarskich w zakresie wyposażania przestrzeni szkolnych.
Wnioski i rekomendacje:
1. Zgodnie potwierdzono, że w badaniach naukowych udowodniony został wpływ przestrzeni/ wyposażenia szkoły na proces edukacyjny i kształtowanie postaw zarówno uczniów jak i nauczycieli. Według OECD "umiejętność pracy i wspólnego działania w grupach heterogenicznych należy do kluczowych kompetencji, które powinno się wynieść ze szkoły" (Maj K., Uniwersytet SWPS; Wręga A., ASP w Warszawie; Rzehak K., IWP).
2. Szkołę XXI wieku powinny charakteryzować następujące cechy i rozwiązania:
a. cechy: budowanie, przestrzeń na spontaniczność, samoorganizacja, życie we wspólnocie, zaufanie i odwaga, sens (Wręga A., ASP w Warszawie);
b. rozwiązania: układ zdecentralizowany, otwarty, rozproszony z pozycją nauczyciela-partnera; siedziska i stoliki mobilne, często bez oparć, zakładające różne pozycje siedzące, nie determinujące jednej pozycji; organizacja przestrzeni podobna jak w nowoczesnych biurach; nauka przez zabawę (Rzehak K., IWP).
3. Pracodawcy zauważają konieczność wprowadzania zmian w projektowaniu przestrzeni biurowych, tak aby sprzyjała innowacyjnemu myśleniu, tym samym przestrzeń edukacyjna powinna być komplementarna do późniejszej przestrzeni pracy. Wyróżniono 5 cech „innowacyjnej przestrzeni”: odzwierciedlająca wartości; umożliwiająca współpracę; modyfikowalna; atrakcyjna, smart (przepływ pomysłów, collision zones). Ważna jest wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami w zakresie wyposażenia biur oraz szkół (Badura M., Nowy Styl Group).
4. Dostrzegamy lukę w ofercie firm w zakresie jednolitych kolekcji produktów dedykowanych osobom zdrowym i niepełnosprawnym, co umożliwiałoby prowadzenie edukacji włączającej osoby z różnymi deficytami.
5. Zakres innowacyjnego wyposażenia dostępnej szkoły powinien uwzględniać dostosowanie do dysfunkcji: ruchu, wzroku, słuchu, neurologicznych, jak również spełniać założenia dotyczące: budowania współpracy pomiędzy uczniami, ergonomii, oświetlenia, akustyki, mobilności i bezpieczeństwa (Krasuski P., MIR; Klimczak M., Alledo; Myka-Zaprawa E., Moje Bambino).
6. Na rynku działają firmy z dużym potencjałem oraz bogatym doświadczeniem (krajowym i zagranicznym) oferujące meble wspierające kreowanie postaw innowacyjnych. Na ich bazie można rozwinąć potencjał niszy innowacyjnych mebli dla szkoły dostępnej (Myka-Zaprawa E., Moje Bambino).
7. W Polsce działają szkoły (zarówno prywatne, jak i publiczne) wprowadzające innowacyjne rozwiązania w nauczaniu oraz wyposażeniu, które należy przedstawiać jako przykłady dobrych praktyk (Gorczyca I., Szkoła No bell).
8. Istnieje potrzeba szerokiego budowania świadomości wśród JST, dyrekcji szkół oraz rodziców na temat wpływu wyposażenia szkoły na rozwój dzieci i młodzieży oraz dobrych praktyk dostępnych w ramach obecnie obowiązujących regulacji. Bardzo ważną rolę w procesie zamawiania wyposażenia powinni odgrywać przeszkoleni architekci/ projektanci wnętrz odpowiedzialni za Plan Funkcjonalno-Użytkowy. Należy rozważyć rekomendowanie roli architekta/projektanta wnętrz jako obowiązkowy element zakupów/ remontów szkół.
9. Do programu należy włączyć przedstawicieli takich instytucji jak: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Kuratorium Oświaty z uwagi na ich istotnych wpływ na proces kontroli, legislacji i wdrażania metod edukacyjnych.
10. Zidentyfikowano potrzebę analizy potencjalnych zmian w Rozporządzeniu MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
11. Uczestnicy warsztatów jednogłośnie wyrazili chęć kontynuowania dyskusji na szerszym forum - analizowany jest pomysł zorganizowania konferencji w połączeniu z wystawą przykładów dobrych rozwiązań.