login:  hasło:

Realizacja projektu Beyond 45

13-03-2018

Już od ponad dwóch lat Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli wraz z partnerami z Hiszpanii,  Czech, Holandii i Polski realizuje projekt Beyond45 w ramach programu Erasmus+ Unii Europejskiej- Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych.

Zasadniczym problemem jaki się definiuje jest brak wybranych kompetencji Osób 45+, który w efekcie skutkuje wyraźnym obniżeniem ich atrakcyjności zawodowej w skali całej UE.  Jak pokazują statystyki w grupie 45+ 20% stanowią ludzie wykluczeni społecznie (dane: Eurostat). Tymczasem grupa ta ma wiele cech pożądanych na rynku pracy. W efekcie z jednej strony definiuje się deficyt miejsc pracy dla tej zagrożonej wykluczeniem grupy społecznej, a z drugiej firmy zgłaszają problem z nadpodażą miejsc pracy, na które nie są w stanie rekrutować odpowiednich kandydatów. Dokonujący się postęp technologiczny w obszarze tradycyjnych sektorów, z których wywodzi się nasza grupa docelowa dodatkowo wymusza potrzebę lepszego dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego do rzeczywistych potrzeb.

Jako deficytowe uznaje się takie umiejętności Osób z grupy 45+ jak: niewystarczające poziom posługiwania się sprzętem i narzędziami informatycznymi, ograniczona wiedza na temat nowych technologii,  niska elastyczność w formie i obszarze realizowanych prac, niska kreatywność, niski poziom zachowań przedsiębiorczych, mała mobilność, mała akceptowalność zmian w otoczeniu, bariery w nawiązywaniu nowych kontaktów, niewystarczające umiejętności językowe. Dodatkowo w obliczu postępu technologicznego, powszechnego wykorzystania ICT wykazuje się potrzebę rozwoju kompetycji tradycyjnych sektorów gospodarki w tych kierunkach.

Wychodząc naprzeciw tym problemom partnerzy stworzyli kurs e-learningowy połączony z warsztatami praktycznymi, składający się z następujących modułów:

  1. Psychologiczne aspekty przebranżowienia
  2. Zintegrowane elementy elektroniczne w produktach meblarskich
  3. Automatyzacja w domu
  4. Wiedza o materiałach drzewnych
  5. Wiedza z zakresu technologii meblarstwa
  6. Podstawowe aspekty przedsiębiorczości i organizacji produkcji

 W zależności od kompetencji poszczególnych partnerów, odbywające się zajęcia warsztatowe mają lub miały miejsce w różnych krajach. Dotychczas odbyły się warsztaty organizowane w Hiszpanii przez CETEM z zakresu elektroniki i wiedzy na temat jej integracji w meblarstwie. Pozostałe zajęcia praktyczne zostaną zorganizowane do końca kwietnia 2018 roku według następującego schematu:

Moduł 1- organizowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w formie indywidualnych rozmów z uczestnikami oraz grupowymi zajęciami mentoringu.

Moduł 4- organizowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, realizowane grupowo dla uczestników przez Prof. Piotra Beera oraz dr hab. Marcina Zbiecia.

Moduł 5- organizowany przez szkołę HMC w Amsterdamie w formie zajęć grupowych z uczestnikami.

Moduł 6- organizowany przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli w formie zajęć grupowych.

We wszystkich z warsztatów, jak i w opiniowaniu platformy e-learningowej mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Zakłada się, że projekt ma zebrać uczestników z dwóch grup docelowych. Pierwszą stanowić będą osoby niepracujące do tej pory w branży, ale jednocześnie mające przekonanie, że rozbudowa kwalifikacji pozwoli im na łatwiejsze znalezienie pracy na polskim czy europejskim rynku. Drugą grupę stanowić będą osoby pracujące w branży, ale których stanowiska bądź sytuacja zawodowa nie pozwalają mieć pewności o stabilności zatrudnienia.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o realizowanym kursie bądź chcą Państwo zostać jego uczestnikami, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli.