login:  hasło:

Newsletter Projektu Woodual

26-09-2017

Cele

Celem projektu Woodual jest opracowanie wytycznych oraz metodologii, które pozwolą na bardziej rozległe wykorzystywanie podwójnego systemu nauczania w sektorze drzewnym oraz meblarskim.

Projekt WOOdual

Projekt kształtuje mocną oraz przyszłościową współpracę pomiędzy zainteresowanymi stronami z branży produkcyjnej i meblarskiej oraz ekspertami w edukacji w celu zaktualizowania oraz ulepszenia obecnych profesjonalnych profili z sektora drzewnego i meblarskiego.

 • Przyczynia się do przystosowania programu nauczania poprzez badanie luk w umiejętnościach miękkich oraz technicznych w profesjonalnych profilach.
 • Przyczynia się do przełamywania stereotypów oraz zmiany negatywnego nastawienia wobec zawodów związanych z umiejętnościami manualnymi oraz tradycyjnymi sektorami gospodarki.
 • Proponuje ogólny zarys współpracy pomiędzy różnym zainteresowanymi stronami w celu stworzenia zintegrowanego oraz międzynarodowego podwójnego systemu nauki.
 • Wzbogaca umiejętności organizacyjne, społeczne, techniczne oraz wspomaga przedsiębiorczość w kształceniu zawodowym studentów i pracowników.

Przemysł drzewny

 • Sektor drzewny charakteryzuje się rozległą większością średnich i małych przedsiębiorstw, które w 2013 były odpowiedzialne za 85% zatrudnienia i 77% wartości dodanej.
 • Zatrudnienie – sektor zatrudnia ponad 1 milion pracowników w 130 tysiącach firm, generując tym samym  roczny obrót handlowy w wysokości ponad 96 bilionów EURO.
 • Tworzenie trendów – Europejska produkcja mebli kształtuje globalne trendy. Ponad 12% zarejestrowanych wzorów w biurze własności intelektualnej UE pochodzi właśnie z  tego sektora.
 • Unia Europejska jest liderem jeśli chodzi o produkcję produktu końcowego w branży meblarskiej. Prawie dwa na trzy końcowe produkty sprzedawane na świecie pochodzą z Unii Europejskiej.

Otwarcie studiów oraz analizowanie profesjonalnych kwalifikacji i systemu nauczania w sektorze drzewnym

Główne konkluzje stanowią pochodne analiz porównawczych z raportów krajowych, które dostarczane są przez partnerów w ramach projektu WOOdual. Projekt uwydatnia punkty widzenia instytucji wspierających szkolnictwo zawodowe oraz szkoleniowców z trzema głównymi celami:

1. opisy profili zawodowych

 • cieśla (ESCO 7521)
 • Stolarz (ESCO 7522)
 • Handlowiec (ESCO 7523)

2. Identyfikacja elementów i wzorów systemu kształcenia zawodowego w Europie oraz wiedza oparta na pracy i szkoleniach, pozwalają zrozumieć, że podwójny system nauczania może być narzędziem służącym do poprawy systemu kształcenia zawodowego oraz integracji pomiędzy wiedzą wyniesioną ze szkoleń a tą zdobytą podczas pracy – pozwalają odpowiedzieć na pytanie: czy szkolenia są dopasowane do potrzeb rynku? Podwójny system nauczania może pomóc w redukowaniu niedopasowań pomiędzy potrzebami a zasobami sektora drzewnego.

3. Identyfikacja powszechnych umiejętności i kwalifikacji, jako luka w systemie nauczania – czy profesjonalne profile są aktualne? - w celu stworzenia rekomendacji dla instytucji, które prowadzą działalność szkoleniową.

Rezultaty

Dobre przygotowanie zawodowe oraz szkolenia odgrywają kluczową rolę w realizacji wielu aspektów społeczno-ekonomicznych, demograficznych, środowiskowych i technologicznych wobec wyzwań dzisiejszej Europy oraz nadchodzących latach. Współpraca pomiędzy systemem edukacji i rynkiem pracy, miejscami pracy oraz nowymi możliwościami dla ludzi patrzących z dystansem do rynku pracy oraz zamierza poprawić mobilność zawodową w Europie i pomoże osiągnąć cele UE2020.

 1. Systemy VET szeroko różnią się od siebie i ciężko jest porównywać je ze sobą.
 2. Znaczącą przewagę maja praktyki jako metoda uczenia się.
 3. Programy praktyk zawodowych istnieję w prawie wszystkich krajach
 4. W wielu krajach podwójny system nauczania oraz praca bazująca na nauce WBL istnieje w ramach dobrze zorganizowanych ram.
 5. Kilka krajów ściśle angażuje partnerów społecznych.

Współpraca pomiędzy edukacją, instytucjami szkoleniowymi, sektorami zatrudnienia, partnerami socjalnymi oraz organizacjami trzeciego sektora jako kluczowy czynnik zapewniający kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) dając ludziom możliwość zdobycia umiejętności, teorii i praktyki umożliwiając wykonywanie konkretnych zawodów. Ponadto daje możliwość wykonania postępów, powrotu do edukacji i szkolenia aby móc ulepszać i uzupełniać swoje umiejętności. Niezbędna jest pomoc mikro i małym przedsiębiorcom w szkoleniu się.

Na podstawie grupy fokusowej wybranej we Włoszech stwierdzono, iż kolejnym kluczowym czynnikiem dla podniesienia jakości w sektorze drzewnym i meblarskim jest przyjęcie „Nowego pedagogicznego rozwiązania włączającego ICT oraz rozwijanie miękkich umiejętności”.

Podwójny system nauczania może stanowić kluczowy czynnik w przezwyciężaniu:

 • braku dialogu pomiędzy szkoleniowcami i edukatorami a pracownikami i przedsiębiorstwami,
 • trudności w znajdowaniu firm, które mogłyby zatrudnić młode osoby zainteresowane praktykami zawodowymi,
 • braku zaangażowania przedsiębiorstw w wspieranie szkoleń, zwłaszcza w małych firmach (we Włoszech oraz Belgii ilość małych przedsiębiorstw stanowi ponad 90% ogółu),
 • braku współpracy pomiędzy izbami gospodarczymi, stowarzyszeniami przemysłowymi oraz autorytetami publicznymi, które mogłyby zapewnić spełnialność standardów szkoleniowych oraz ostatecznych ocen,
 • braku bardziej efektywnego rozpoznania szkoleń zawodowych.

Mobilność

Międzynarodowa mobilność przynosi poszczególne korzyści studentom oraz pracownikom:

 • otwartą postawę,
 • zdolność do zatrudnienia,
 • niezależność,
 • umiejętność do odnalezienia się w różnych sytuacjach,
 • lepsze odnalezienie się w procesie rekrutacji i większe możliwości w pracy,
 • umiejętności potrzebne przy rozwiązywaniu problemów.

WOOdual – sektor drzewny i podwójny system nauczania dla młodych pracowników i umiejętności

Jest to jednak związane z pewnymi trudnościami i przeszkodami:

•          wymaganiami językowymi,

•          adaptacją,

•          różnicami kulturowymi,

•          złymi doświadczeniami,

•          potwierdzeniem prawnym kwalifikacji, dyplomami.