login:  hasło:

Bolster UPII

Projekt BOLSTER UP drogą do rozwoju europejskiego kształcenia zawodowego w meblarstwie.

Od września 2012 roku, przez 2 lata Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli prowadziła wraz z partnerami zagranicznymi międzynarodowy projekt pod nazwą BOLSTER UP, realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci. Celem powyższego projektu był rozwój szeroko pojętych kompetencji pracowników w dwóch pokrewnych zawodach tj. tapicer i stolarz, którzy łącznie stanowią grupę około 50% wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych w europejskich sektorach przemysłu drzewnego oraz meblarskiego.

W związku ze stale rozwijającą się globalizacją i wzrostem wymagań dotyczących elastyczności siły roboczej, rozwojem demograficznym społeczeństw, a także rosnącym zapotrzebowaniem rynku na wykwalifikowanych pracowników oraz potrzebą stworzenia przejrzystości systemów edukacji i podnoszenia kwalifikacji, niezbędnym wydawało się być włożenie istotnego wysiłku w to, aby wyjść poza ramy przeciętnych porównań systemów edukacyjnych i uzyskiwania kwalifikacji. Pomimo zauważalnych różnic w krajowych systemach kształcenia zawodowego, organizacja pracy i wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników są wszędzie bardzo podobne. Jednocześnie zauważa się różnice w posiadanych kwalifikacjach zatrudnianych w Europie pracowników. W ramach projektu dokonano analizy oczekiwań pracodawców, dotyczących ich wymagań w stosunku do pracownikow sektora meblarskiego. Wyniki przeprowadzonej analizy pokazały różnice w oczekiwaniach poszczególnych krajów unijnych (niektóre kraje oczekują od pracowników głównie umiejętności manualnych, natomiast niektóre kraje poszukują przede wszystkim osób z wiedzą o sterowaniu maszynami numerycznymi). Sytuacja ta wynika głównie z wieloletniego, różnorodnego rozwoju przemysłu meblarskiego w poszczególnych krajach. Projekt miał więc na celu szerokie wykorzystanie przyjętych założeń do opracowania jednego, ogólnego profilu kształcenia pracowników, bazującego na podobieństwach systemów w poszczególnych państwach. 

Ogólny profil kształcenia został opracowywany na bazie przeprowadzonych obszernych badań na temat krajowych wymagań dotyczących kwalifikacji i kompetencji pracowników w wybranym sektorze przemysłu, uwzględniając jego zapotrzebowanie w przyszłości. Rezultaty powyższego projektu zostały włączone do istniejącego europejskiego dialogu społecznego i są one szeroko promowane w całej Europie.

Jednocześnie długoterminowym celem przedstawionych powyżej działań było osiągnięcie pełnej akceptacji oraz wzajemne uznanie podstawowych profili zawodowych we wszystkich krajach europejskich.

W skład konsorcjum projektu wchodzili partnerzy społeczni, ich europejskie organizacje patronackie oraz  podmioty świadczące usługi szkoleniowe. Dodatkowo, jako eksperci i konsultanci w projekcie zaangażowane były osoby działające aktywnie w przemyśle drzewnym oraz meblarskim. 

W projekcie BOLSTER UP uczestniczyli: Belgia, Polska, Bułgaria, Dania, Niemcy, Holandia oraz Rumunia.

Powyższy projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Plik do pobrania: Bolster Up II Handbook