login:  hasło:

WOODUAL

Od dnia 1.09.2015 Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli jest partnerem projektu Woodual w ramach programu Erasmus+.

Głównym celem projektu jest integracja i zwiększenie zatrudnienia młodzieży, stworzenie lepszych warunków przechodzenia ze szkół na rynek pracy. W szczególności projekt ma za zadanie sprzyjać współpracy pomiędzy instytucjami szkolącymi i pracownikami z sektora drzewnego oraz meblarskiego.

Projekt Woodual wychodzi naprzeciw panującej sytuacji w Europie, w której to młode osoby w dalszym ciągu są najbardziej dotknięte bezrobociem wywołanym przez kryzys. Stopa bezrobocia wśród tej grupy wiekowej według danych Eurostatu w kwietniu 2014 roku wynosiła 22,5% czyli 5,4 mln osób w wieku 15-24 lata w UE. Istnieją znaczące różnice pomiędzy krajami Europy. Przykładowo stopa bezrobocia wśród młodzieży we Włoszech wynosi 40%, w Hiszpanii ponad 50%, gdy równocześnie w Niemczech, Szwajcarii i Austrii ten wskaźnik nie przekracza 10%.

Paradoksalnie w Europie rejestruje się niedobory młodej, wykwalifikowanej siły roboczej i wiele ofert pracy oczekuje na zgłoszenie się odpowiednich kandydatów. Taka niezgodność jest najwyższa we Włoszech i Hiszpanii, podczas gdy Wielka Brytania i Niemcy wskazują na znacznie niższe niedostosowanie młodzieży do rynku pracy. Sugeruje to występowanie znaczących różnic w systemie edukacyjnym, szkolnym i przekształcaniu się uczniów w pracowników.

Zawodowe i edukacyjne programy mogą odgrywać kluczową rolę w przygotowywaniu studentów do wejścia na rynek pracy i reagowania na potrzeby rynku pracy, co stanowi inteligentną i zrównoważoną reakcję na kryzys gospodarczy i być może zmniejszy bezrobocie.

Mimo, że szkolenia zawodowe są dostępne, to cały czas stoi przed nimi wiele wyzwań związanych z różnymi problemami:
1. Brak zainteresowania ze strony młodych ludzi zawodami manualnymi, wykwalifikowanymi i tradycyjnymi sektorami gospodarki ze względu na przyjęte stereotypy,
2. Pracodawcy często nie mogą znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych pracowników,
3. Wzrost zapotrzebowania na coraz to większe umiejętności i kwalifikacje,
4. Większość programów nauczania VET nie jest w stanie sprostać aktualnym i przyszłym potrzebom,
5. Podwójne systemy nauczania mają ogromny potencjał i powinny zwiększać zatrudnialność młodzieży w zawodowych ścieżkach treningowych, problemem jest fakt, że nie są one jednakowo rozwinięte w całej Europie i nie jest łatwym zadaniem przenieść je z „krajów modelowych” do wszystkich pozostałych. Problem stanowią też ramy prawne z zakresu kształcenia i szkolenia.

W tym kontekście projekt Woodual ma na celu zbudowanie silnej i wspomagającej kontynuację relacji partnerskiej pomiędzy różnymi podmiotami działającymi w sektorach wytwórczych, meblarskich, eksperckich z zakresu kształcenia i szkolenia w celu aktualizacji i poprawy obecnego stanu wykwalifikowania i braków pracowników i uzupełnienie luk w ich umiejętnościach.
Jednocześnie projekt ma za zadanie opracować wytyczne i nowe metody mające na celu otwarcie drogi do szerszego stosowania dualnego systemu kształcenia.