login:  hasło:

400 000 PLN dofinansowania dla firm z Mazowsza.

24-06-2016

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poniżej przedstawiamy możliwości, które stwarza obecne rozdanie środków unijnych.

Głównymi założeniami tego projektu jest  wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie:
- udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych,
- wdrożenie nowego modelu biznesowego.

Przewiduje się wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementację pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej.
Udział MŚP w szczególności w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym.

Podstawą realizacji projektu jest dokument o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Opracowanie ww. dokumentu może być przedmiotem współfinansowania.

Za kwalifikowalne uznaje się wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu, zgodne z zasadami określonymi w części ogólnej wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w tym w szczególności wydatki na:
- opracowanie strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa,
- realizację strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, w szczególności:

-- kampanie promocyjne w kraju i za granicą, koszty, udziału w targach / imprezie wystawienniczej / misji gospodarczej,
-- koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe,
-- elementy uzupełniające: zakup baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją,

- wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych.

Przewiduje się wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementację pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej.
Kwota dofinansowania  to 50% kosztów kwalifikowanych projektu, a z działania mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Termin rozpoczęcia naborów wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 czerwca 2016 roku, natomiast termin zakończenia naborów wniosków o dofinansowanie mija 31 sierpnia 2016 roku o godzinie 15:00.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów "Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

pdfOpis Programu