login:  hasło:

BEYOND 45+

                                                                                            

 

Od 1 września 2015 roku Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli realizuje europejski projekt BEYOND 45+ w programie Erasmus +. Podejmuje on tematykę rozwoju zawodowego i dyskontowania wiedzy oraz doświadczenia pracowników 45+ w branżach o wysokim, negatywnym wpływie wahań koniunkturalnych na rynku pracy.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 45+, wywodzących się i reprezentujących tradycyjne sektory gospodarki, zagrożonych wykluczeniem lub już wykluczonych społecznie z uwagi na brak adekwatnych kompetencji względem oczekiwań rynku pracy. Projekt zakłada dyfuzje umiejętności w obszarze 4 sektorów gospodarki (meblarskim, materiałów drewnopochodnych, budowlanym w kontekście prac wykończeniowych z wykorzystaniem drewna oraz elektronicznym w kontekście projektowania wnętrz i inteligentnych mebli).

Projekt odpowiada na zidentyfikowane potrzeby będące wynikiem sytuacji makroekonomicznej krajów partnerskich i UE. Tendencją obserwowaną od lat jest starzenie się społeczeństwa europejskiego. Dane strukturalne bezrobocia w ciągu 10 lat (2003/2013) wskazują, iż liczba osób w wieku 45+ wśród osób bezrobotnych w Polsce i Czechach podwoiła się, w Hiszpanii potroiła a w Holandii wzrosła o ok. 40%. Dodatkowo kryzys gospodarczy w Europie dotknął wiele tradycyjnych sektorów gospodarki pogłębiając bezrobocie strukturalne w tych krajach. Ludzie pracujący w tradycyjnych sektorach, nieatrakcyjni dla innych znaleźli się na marginesie społeczeństwa.

Realizacja projektu ma przynieść efekty w postaci transferu wiedzy i know-how poszczególnych sektorów poprzez rozwój elastycznych ścieżek kształcenia sprzyjających rozwojowi nowych umiejętności, a nawet przekwalifikowaniu osób. Poza tym jego odbiorcy zdobędą kwalifikacje w obszarze nowych technologii służących wzrostowi innowacyjności tradycyjnych sektorów, poprzez nowe rozwiązania w obszarze produktu, technologii produkcji jak np. smart furniture, a także zostanie uaktywniony ich rozwój osobisty w zakresie zachowań przedsiębiorczych, kreatywnych i umiejętności komunikacyjnych.

Program ma w swoich założeniach aktywizować grupę zawodową 45+ przez wypełnienie takich postulatów jak: wyrównanie szans i włączenie powyższej grupy zawodowej do funkcjonowania społecznego, w szczególności osób starszych i o niewystarczających kwalifikacjach. Ważnym aspektem jest promowanie uczenia się przez całe życie.

Powyższy projekt ma szansę na wywarcie wpływu na gospodarki zaangażowanych krajów poprzez włączenie zawodowe i aktywizację osób 45+ poprzez wdrażanie maksymalnie praktycznych działań.