login:  hasło:

Badania, Rozwój oraz Innowacje jako priorytety branży meblarskiej w kontekście polityki przemysłowej RP i Unii Europejskiej.

15-06-2015

W dniu 27 maja 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyło się spotkanie pt. „Badania, Rozwój oraz Innowacje jako priorytety branży meblarskiej w kontekście polityki przemysłowej RP i Unii Europejskiej”, zorganizowane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli przy wsparciu Departamentu Innowacji i Przemysłu MG.

Celem powyższego spotkania było:

- omówienie polityki przemysłowej RP i instrumentów wsparcia adresowanych do branży meblarskiej z poziomu MG oraz przedstawienie branży meblarskiej jako perspektywicznej branży polskiej gospodarki do objęcia programem promocji,

- omówienie projektów i prac realizowanych przez instytucje Unijne oraz przedstawienie metody współpracy z instytucjami Unii Europejskiej,

- zaprezentowanie sektorowego programu badawczego InnoMeble jako narzędzia rozwoju branży.

Z szerokiej dyskusji prowadzonej na powyższym spotkaniu można wyciągnąć następujące wnioski:

- przedstawione złożenia polityki przemysłowej dobrze diagnozują potrzeby i przyszłe wyzwania. Warto w tym miejscu przytoczyć, niektóre hasła z wystąpień przedstawicieli MG: „Marże uzyskują te firmy, które mają markę”,  „badania i rozwój, energia, dostęp do surowca i design”, „uproszczenie przepisów”, etc. Niestety naszym zdaniem przedstawione założenia polityki przemysłowej rozmijają się z aktami wykonawczymi, ponieważ już chwilę później można było usłyszeć, że w ramach finansowanego z FE projektu Brand.pl, polską markę, MG zamierza budować tylko z udziałem MSP. Należy tu zwrócić uwagę, że wypracowane przez OIGPM stanowisko branżowe odnośnie perspektywicznych rynków pozaunijnych, na których powinna być prowadzona promocja polskiej branży meblarskiej, w znacznej mierze uwzględniało możliwości eksportowe również firm dużych,

- w ramach instytucji Unijnych realizowany jest szereg prac o tematyce dotykającej branży meblarskiej jak choćby:  regulacje „country of orgin making”, „Green paper” – kontrola jakości, „Social Dialogue” – dialog społeczny, „Cummulative cost sssesment”  – ocena kosztów w łańcuchu dostaw, „Eco label” – Eko etykieta, Studia kaskadowe – koszty surowców w łańcuchu dostaw, Grupa ekspercka ds. przemysłu drzewnego i meblarskiego, taryfy celne, Bussines consulting Group – kluczowe aktywności do reindustrializacji Europy. Możliwe jest też zwracanie się do odpowiednich dyrekcji w Komisji Europejskiej z wnioskami o zbadanie spraw zakłócających funkcjonowanie jednolitego rynku – np. porozumień kartelowych itp. We wszystkich obszarach aktywnie działają lobbyści z krajów starej Unii – Niemiec, Włoch, Francji, a konsekwencje tego dotykają bezpośrednio wszystkich przedsiębiorców UE. Aby polskie stanowisko było brane pod uwagę musi być po pierwsze uzgodnione wewnętrznie, a po drugie należy mieć zaplecze analityczne do diagnozowania i uzasadnienia naszego stanowiska,

- przeznaczenie środków na badania i rozwój w branży meblarskiej jest jednym z priorytetów na najbliższe lata, w czym upatrujemy szansy na „wyrwanie” się z zamkniętego koła niskiej marży. Uważamy, że należy kontynuować intensywne działania zmierzające do promocji polskiej branży meblarskiej również w kraju, wśród różnego rodzaju instytucji rządowych i pozarządowych.

W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki (Departamentu Innowacji i Przemysłu – dyr. Jerzy Majchrzak, Krzysztof Zaręba, Jolanta Sławomirska  oraz Departamentu Instrumentów Wsparcia – Andrzej Eliasz, Anna Buza), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Łukasz Jasek), Komisji Europejskiej (Michał Spiechowicz), Instytut Wzornictwa Przemysłowego (prezes Bożena Gargas), OIGPM (Tadeusz Respondek, Marek Adamowicz), Strategor (Michał Swiątek), przedstawiciele firm: Ludwik Styl, Nowy Styl, VOX, Forte, Kler, MD Connect, B+R Studio, Concordia Design, Famos,  Coala, Pacyga, i inni.