login:  hasło:

Powołanie Komitetu Przedsiębiorstw Rodzinnych KIG.

25-05-2015

Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce jak wynika z badań i potocznego przekonania odgrywają w polskiej gospodarce istotną i coraz większą rolę. Przejawia się to nie tylko w ich liczebności, wkładzie w tworzenie PKB, w zatrudnieniu, ale również w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych, społecznej odpowiedzialności biznesu, promowaniu zasad etyki rzetelności biznesowej, zapewnieniu ciągłości wiedzy biznesowej.

Wydaje się, że 25 lat od wprowadzenia zasad gospodarki rynkowej w Polsce to dobry czas, aby podkreślić rolę, znaczenie, problemy, specyfikę działania jednych z głównych autorów polskiego sukcesu gospodarczego.

Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce to już nie tylko podmioty mikro i małe i nie tylko zakłady rzemieślnicze, ale coraz częściej poważni gracze na rynku globalnym. Ten potencjał i osiągnięcia firm rodzinnych wymagają, jak się wydaje, odpowiedniego wzmacniania, wspierania i promowania i doceniania. Wymaga też poszukiwania odpowiednich form artykułowania i wysłuchiwania problemów, barier trudności rozwojowych specyficznych dla firm rodzinnych (sukcesja jest tu najbardziej znanym, lecz nie jedynym przykładem).

Z tych przekonań zrodziła się idea powołania przy Krajowej Izbie Gospodarczej Komitetu Przedsiębiorstw Rodzinnych. Decyzją Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej powstał on w marcu 2015.

Komitet będzie pełnić rolę promotora i animatora działań na rzecz wzmacniania roli przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Ambicją Komitetu jest jednoczenie wysiłków różnych gremiów działających na rzecz przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, wykorzystywanie i wzmacnianie potencjału różnych jednostek, grup, organizacji i aktywności ich członków zwłaszcza tych o charakterze regionalnym na rzecz rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych. Grupa inicjatorów powołania takiej struktury w KIG, to głównie młodzi przedsiębiorcy, sukcesorzy firm rodzinnych z różnych regionów Polski, ludzie znający ich problemy od środka, lecz rozumiejący dobrze specyfikę współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, oczekiwań rozwojowych biznesów i gospodarki.

Wśród zadań na najbliższy okres jakie stawiają sobie członkowie komitetu znajdują się zarówno zadania promocyjne, działania organizacyjne (uruchomienie Giełdy Przedsiębiorstw „niechcianych” - platformy kojarzącej właścicieli przedsiębiorstw bez sukcesorów z rynkiem inwestorów, menedżerów chcących je kupić), inicjowanie zmian legislacyjnych sprzyjających rozwojowi tych przedsiębiorstw, działania szkoleniowe.

Dążeniem Komitetu jest, aby większość działań realizować poprzez członków i instytucje/organizacje współpracujące, które już działają na rynku i mają osiągnięcia w tym zakresie.