login:  hasło:

TANGO

TANGO to projekt, który uruchomiony został z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu ułatwienia jednostkom naukowym i uczelniom wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami.

Realizowany był w latach 2013-2016 roku.

W ramach programu sfinansowane zostały badania, dotyczące wdrożenia innowacyjnej technologii Eko-klejenia materiałów kompozytowych okleinowanych asymetrycznie stosowanych w meblarstwie. Projekt był kontynuacją badań wykonanych w ramach projektu współfinansowanego przez NCN pt. "Analiza mechanizmu podatnego klejenia materiałów kompozytowych stosowanych w meblarstwie". Wykonanie zaproponowanych w projekcie badań pozwoliło na praktyczne wdrożenie technologii okleinowania asymetrycznego w polskich zakładach meblarskich.

Pierwszy etap projektu, tzw. faza koncepcyjna, realizowana była przez półtora roku. W ramach tego etapu wykonane zostały analizy rynkowe wśród przedsiębiorców, a także zorganizowane zostały spotkania promocyjne dla przedstawicieli firm, umożliwiające ewentualne korekty podjętych założeń. Wszystkie postępy dokonywanych prac przedstawiane były regularnie w artykułach wydawanych w czasopismach branżowych. Faza koncepcyjna projektu finansowana była w całości ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Drugi etap projektu, tzw. faza badawcza, realizowana była po zakończeniu prac pierwszego etapu, po pozytywnym zaopiniowaniu przez NCBR fazy koncepcyjnej projektu. Trwała ona 20 miesięcy. Etap ten obejmował badania przemysłowe i rozwojowe. W fazie tej prace skoncentrowane były nad opracowaniem kleju do okleinowania asymetrycznego, spełniającego wysokie normy ekologiczne oraz nad dostosowaniem istniejących parków maszynowych zakładów do proponowanej technologii. Pracami podsumowującymi realizację projektu będą prace implementacyjne w wybranych, zainteresowanych przedsiębiorstwach meblarskich. Faza badawcza projektu finansowana jest przy 85%-wym wsparciu NCBR i 15%-wym wsparciu zakładów zainteresowanych wprowadzeniem do produkcji elementów okleinowanych asymetrycznie.

Jednostką kierującą projektem był Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Projekt napisany został we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli, Akademią Technologii oraz firmą meblarską Kredens. Dobór partnerów pozwolił na zagwarantowanie opracowania proponowanej technologii pod względem naukowym i przemysłowym, jak również umożliwia komercjalizację wyników w środowisku meblarskim i produkcji płyt drewnopochodnych. Kierownikiem projektu był prof. dr hab. inż. Piotr Beer z Katedry Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym, który nadzorował prace dziesięcioosobowego zespołu badawczego WTD i koordynował działania zaangażowanych instytucji. Biorąc pod uwagę fakt, iż z grupy 210 projektów opisana tematyka badań związana z meblarstwem uzyskała 3cie miejsce, a przemysł meblarski ma statut branży strategicznej można optymistycznie brać udział w działalności B+R+I, jako działalności w pełni zasługującej na poparcie oraz współpracę.

Projekt finansowany był ze Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i NCN "TANGO", umowa nr TANGO1/266389/NCBR/2015.