login:  hasło:

Korzyści

Korzyści płynące z przynależności do OIGPM

Członkostwo w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli zapewnia zrzeszonym firmom:

Korzyści płynące z lobbingu podejmowanego przez Izbę na rzecz branży meblarskiej 

 • Możliwość kształtowania stanowiska Izby we wszelkich istotnych dla branży sprawach oraz wspierania tego stanowiska w procesie tworzenia polityki gospodarczej, w tym poprzez czynny udział reprezentantów Izby w pracach organów doradczych organizacji administracji państwowej i innych instytucji mających istotny wpływ na działalność gospodarczą. 

Korzyści płynące z prowadzonych działań promocyjnych i public relations.

 • Zalety, wynikające z pozytywnej oceny polskiego meblarstwa i przychylnego odbioru inicjatyw branży w kraju i za granicą. 
 • Ułatwienie indywidualnej prezentacji działalności Członków Izby (m.in. poprzez publikacje informacji w przekazywanym mediom Biuletynie Informacyjnym OIGPM, w przygotowywanych przez Izbę materiałach prasowych etc.). 
 • Możliwość optymalizacji własnych działań promocyjnych poprzez wspólną organizację imprez targowo-wystawienniczych oraz misji handlowych (minimalizacja kosztów organizacyjnych, zwiększenie efektów promocyjnych dzięki organizowanym przez OIGPM imprezom towarzyszącym etc.). 

Korzyści płynące z działalności informacyjnej Izby.

 • Dostęp do najnowszej wiedzy branżowej – poprzez prowadzone przez Izbę ogólno-branżowe projekty badawcze i szkoleniowe, udział w seminariach i sympozjach organizowanych przez Izbę we współpracy z ministerstwami, instytutami naukowymi oraz innymi organizacjami. 
 • Dostęp do najważniejszych informacji o aktualnych tematach branży, imprezach wystawienniczych, seminariach, konferencjach, szkoleniach etc. w ramach stałych kontaktów z Członkami przy wykorzystaniu Biuletynu Informacyjnego, strony www.oigpm.org.pl, a także poczty elektronicznej. 

Korzyści płynące z działań w zakresie pozyskania dotacji.

 • Pomoc w procesie pozyskiwania dotacji z funduszy zarówno krajowych (będących w gestii Ministerstwa Gospodarki) jak i zagranicznych (będących w gestii Unii Europejskiej) na: 
  • dofinansowanie imprez targowo–wystawienniczych, przedsięwzięć wydawniczych (materiały o charakterze informacyjnym), projekty celowe, dotacje szkoleniowe, na uzyskanie certyfikatów, na przygotowanie do uczestnictwa w rynku kapitałowym, na usługi informacyjno–doradcze, inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości, etc. 
  • dofinansowanie dla przedsiębiorstw z sektora MSP usług doradczych i inwestycyjnych w ramach funduszu UE, 
  • dofinansowanie dla przedsiębiorstw Mikro oraz z sektora MSP działań związanych z szeroko pojętym wzrostem konkurencyjności w ramach funduszy UE. 

Korzyści płynące z działalności doradczej.

 • Gwarancja szybkiego i bezpośredniego dostępu do wyników badań rynkowych. Stałe opracowywanie i dystrybucja raportów: „Polskie Meble Outlok”, „Polaków wydatki na meble”, „Prognoza eksportu”, „Rynek mebli skrzyniowych do mieszkań”, „Rynek mebli do zabudowy wnęk w Polsce”, „Rynki Europy Wschodniej”, „Meble kuchenne”, „Meble tapicerowane”, itp. 

Korzyści płynące z działalności szkoleniowej.

 • Pomoc w procesie zdobywania wiedzy w zakresie aktualnej tematyki branżowej np.:
  • szkolenia dotyczące „Eksportu mebli do Wielkiej Brytanii, 
  • seminaria dotyczące „Handlu meblami ze Wschodem”, 
  • seminaria dotyczące „Wzornictwa w meblarstwie”, o forum dyskusyjne „Dostosowanie polskiej branży meblarskiej do warunków Unii Europejskiej”,
  • seminaria dotyczące sprzedaży realizowanej przez Internet „Interior Congress”, „E-commerce innovations”.