login:  hasło:

Historia

Historia powołania OIGPM - najważniejsze fakty

 

Inicjatywa powołania Samorządu Gospodarczego w przemyśle meblarskim powstała w roku 1993. W grudniu 1993 roku zebrała się Grupa Założycielska, która wyłoniła spośród swoich członków Komitet Organizacyjny. W jego skład weszli przedstawiciele następujących producentów mebli: Meblarskiej Spółdzielni Pracy ”DąB” z Gdyni, Fabryki Mebli ”MEBLEX” z Łęki Opatowskiej, Wielkopolskich Fabryk Mebli w Obornikach, Swarzędzkich Fabryk Mebli, Jarocińskich Fabryk Mebli i ”Polskich Mebli” z Poznania. Do komitetu dołączyły także Fabryki Mebli ”FORTE” z Ostrowi Mazowieckiej. Komitet ten w kolejnych miesiącach swej działalności opracował koncepcję funkcjonowania odpowiedniej organizacji − dokonując wyboru formy Izby Gospodarczej pod nazwą Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, przygotował projekty niezbędnych dokumentów oraz nawiązał kontakty z potencjalnymi członkami Izby.

9 stycznia 1996 r. Walne Zgromadzenie Członków Założycieli podjęło uchwałę w sprawie powołania Izby i przyjęcia jej Statutu, a także dokonało wyborów do organów Izby.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Izby dokonano wyboru pięcioosobowego Prezydium Izby. Prezesem Izby został Maciej Formanowicz, Wiceprezesami Jerzy Pawlak i Wojciech Czayka, a Członkami Prezydium Izby Tadeusz Hinc i Krzysztof Rydzewski. Funkcję Dyrektora Biura Izby powierzono Adamowi Burdzie.

22 października 1996 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XIV Gospodarczy − Rejestrowy wpisał Izbę do Rejestru Izb Gospodarczych.

Uchwałą Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej przyznano Izbie członkostwo KIG. Prezes OIGPM, Pan Maciej Formanowicz, został wybrany na członka Rady Krajowej Izby Gospodarczej.

W czerwcu 2001 roku dokonano przeniesienia Biura Izby z Poznania do Warszawy. Dyrektorem Biura Izby został Marek Adamowicz.

W październiku 2001 roku wpisano Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze statutem, do podstawowych celów Izby należą:

  • reprezentowanie i obrona interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych, wobec administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli,
  • ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów,
  • kształtowanie w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji.

W sierpniu 2001 roku OIGPM została zaliczona w poczet członków stowarzyszonych UEA.

W czerwcu 2005 uchwałą Walnego Zgromadzenia członków OIGPM przeniesiono siedzibę Izby z Poznania do Warszawy.

We wrześniu 2007 roku na II światowym Kongresie Meblarskim w Szanghaju powołano do życia światową Konfederację Meblarzy WFC.

W maju 2008 roku ukazuje się Biuletyn Izby w nowej formie graficznej, który przygotowywany jest wraz z wydawnictwem Inwestor. Jednocześnie wszystkie dotychczasowe Biuletyny udostępnione zostają w formie elektronicznej na stronie internetowej Izby w formie gotowych do pobrania plików.

W czerwcu 2008 roku we Frankfurcie odbywa się spotkanie Światowej Konfederacji Meblarzy. Podczas spotkania zaprezentowane zostały aktualne światowe trendy w meblarstwie oraz informacje dotyczące projektu FIRST.

W styczniu 2009 roku powołano w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Zespół Leśno – Drzewny oraz zespół Ekspertów. W skład Zespołu Ekspertów wszedł Wiceprezes Izby Pan Jacek Twaróg.

9 czerwca 2009 roku Walne Zgromadzenie Członków OIGPM wybiera nową Radę Izby. w wyniku ukonstytuowania się Rady Izby w dniu 7 września 2009 roku Prezesem Izby zostaje Pan Jacek Twaróg, a Wiceprezesami Izby Pan Tadeusz Respondek i Pan Maciej Formanowicz.

15 września 2010 roku Ministerstwo Gospodarki rozstrzyga konkurs dotyczący promocji polskiej gospodarki w ramach Działania 6.5 POIG. W ramach powyższego konkursu wybranych zostało 15 branż – w tym branża meblarska -  istotnych z punktu widzenia polskiej gospodarki do objęcia pomocą. Rozpoczynają się prace nad przygotowaniem Branżowego Programu Promocji dla branży meblarskiej.

W styczniu 2011 roku OIGPM rozpoczęła współpracę z firmą B+R Studio w zakresie opracowywania oraz publikowania raportów rynkowych mających głównie za zadanie przybliżenie sytuacji panującej na rynku meblarskim w Polsce.

W roku 2011 Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została wyróżniona dyplomem oraz okolicznościowym medalem z okazji 90 – lecia istnienia MTP za wieloletnią owocną współpracę z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.

W grudniu 2011 roku OIGPM została włączona do Grupy roboczej przemysłu drzewnego powołanej przez Ministra Środowiska Janusza Zaleskiego. Grupa robocza została powołana w celu przygotowania projektu zmian w zasadach sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe.

1 kwietnia 2012 roku Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie rozpoczynają realizację Branżowego Programu Promocji dla branży meblarskiej. Realizacja projektu przewidziana została na 3 lata.

14 kwietnia 2012 roku OIGPM nawiązuje współpracę z Dobroteką w Dobrodzieniu. Dobroteka to pierwszy w Polsce salon łączący funkcje handlowo – edukacyjno - badawcze, w którym powstaje pierwsze w Europie laboratorium badawcze „Apartament przyszłości”.

17 kwietnia 2012 roku Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli zostaje członkiem Komitetu Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

W listopadzie 2012 roku OIGPM rozpoczyna realizację międzynarodowego projektu BOLSTER UP w ramach Programu Leonardo da Vinci.

20 lutego 2013 roku Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli zostaje członkiem Zespołu Konsultacyjnego Przemysłu Drzewnego. W jego skład weszło 11 podmiotów działających na rzecz przemysłu drzewnego.

1 czerwca 2013 roku Walne Zgromadzenie Członków OIGPM wybiera nową Radę Izby. Prezesem Izby zostaje Pan Jacek Twaróg, a Wiceprezesami Izby Pan Tadeusz Respondek i Pan Władysław Strykowski.

W październiku 2013 roku OIGPM rozpoczyna realizację dwóch międzynarodowych projektów IQ4ECVET oraz VETAAL w ramach Programu Leonardo da Vinci.

W grudniu 2013 roku OIGPM rozpoczyna realizację międzynarodowego projektu ECO4VET w ramach Programu Leonardo da Vinci.

W 2014 roku Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli rozpoczyna współpracę z Europejską Konfederacją Przemysłu Meblarskiego EFIC.

W 2014 roku zostaje opracowane i zatwierdzone przez Radę Izby nowe logo OIGPM.

18 sierpnia 2015 roku Rada Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli wybiera na funkcję Prezesa Izby Pana Jana Szynakę Prezesa Zarządu firmy "SZYNAKA-MEBLE" Sp. z o.o., a także dokooptowuje do Rady Izby Pana Marcina Rutkowskiego Prezesa Zarządu firmy MARTELA Sp. z o.o.