login:  hasło:

Historia

Historia powołania OIGPM - najważniejsze fakty

 

Inicjatywa powołania Samorządu Gospodarczego w przemyśle meblarskim powstała w roku 1993. W grudniu 1993 roku zebrała się Grupa Założycielska, która wyłoniła spośród swoich członków Komitet Organizacyjny. W jego skład weszli przedstawiciele następujących producentów mebli: Meblarskiej Spółdzielni Pracy ”DąB” z Gdyni, Fabryki Mebli ”MEBLEX” z Łęki Opatowskiej, Wielkopolskich Fabryk Mebli w Obornikach, Swarzędzkich Fabryk Mebli, Jarocińskich Fabryk Mebli i ”Polskich Mebli” z Poznania. Do komitetu dołączyły także Fabryki Mebli ”FORTE” z Ostrowi Mazowieckiej. Komitet ten w kolejnych miesiącach swej działalności opracował koncepcję funkcjonowania odpowiedniej organizacji − dokonując wyboru formy Izby Gospodarczej pod nazwą Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, przygotował projekty niezbędnych dokumentów oraz nawiązał kontakty z potencjalnymi członkami Izby.

9 stycznia 1996 r. Walne Zgromadzenie Członków Założycieli podjęło uchwałę w sprawie powołania Izby i przyjęcia jej Statutu, a także dokonało wyborów do organów Izby.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Izby dokonano wyboru pięcioosobowego Prezydium Izby. Prezesem Izby został Maciej Formanowicz, Wiceprezesami Jerzy Pawlak i Wojciech Czayka, a Członkami Prezydium Izby Tadeusz Hinc i Krzysztof Rydzewski. Funkcję Dyrektora Biura Izby powierzono Adamowi Burdzie.

22 października 1996 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XIV Gospodarczy − Rejestrowy wpisał Izbę do Rejestru Izb Gospodarczych.

Uchwałą Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej przyznano Izbie członkostwo KIG. Prezes OIGPM, Pan Maciej Formanowicz, został wybrany na członka Rady Krajowej Izby Gospodarczej.

W czerwcu 2001 roku dokonano przeniesienia Biura Izby z Poznania do Warszawy. Dyrektorem Biura Izby został Marek Adamowicz.

W październiku 2001 roku wpisano Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze statutem, do podstawowych celów Izby należą:

  • reprezentowanie i obrona interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych, wobec administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli,
  • ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów,
  • kształtowanie w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji.

W sierpniu 2001 roku OIGPM została zaliczona w poczet członków stowarzyszonych UEA.

W czerwcu 2005 uchwałą Walnego Zgromadzenia członków OIGPM przeniesiono siedzibę Izby z Poznania do Warszawy.

We wrześniu 2007 roku na II światowym Kongresie Meblarskim w Szanghaju powołano do życia światową Konfederację Meblarzy WFC.

W maju 2008 roku ukazuje się Biuletyn Izby w nowej formie graficznej, który przygotowywany jest wraz z wydawnictwem Inwestor. Jednocześnie wszystkie dotychczasowe Biuletyny udostępnione zostają w formie elektronicznej na stronie internetowej Izby w formie gotowych do pobrania plików.

W czerwcu 2008 roku we Frankfurcie odbywa się spotkanie Światowej Konfederacji Meblarzy. Podczas spotkania zaprezentowane zostały aktualne światowe trendy w meblarstwie oraz informacje dotyczące projektu FIRST.

W styczniu 2009 roku powołano w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Zespół Leśno – Drzewny oraz zespół Ekspertów. W skład Zespołu Ekspertów wszedł Wiceprezes Izby Pan Jacek Twaróg.

9 czerwca 2009 roku Walne Zgromadzenie Członków OIGPM wybiera nową Radę Izby. w wyniku ukonstytuowania się Rady Izby w dniu 7 września 2009 roku Prezesem Izby zostaje Pan Jacek Twaróg, a Wiceprezesami Izby Pan Tadeusz Respondek i Pan Maciej Formanowicz.

15 września 2010 roku Ministerstwo Gospodarki rozstrzyga konkurs dotyczący promocji polskiej gospodarki w ramach Działania 6.5 POIG. W ramach powyższego konkursu wybranych zostało 15 branż – w tym branża meblarska -  istotnych z punktu widzenia polskiej gospodarki do objęcia pomocą. Rozpoczynają się prace nad przygotowaniem Branżowego Programu Promocji dla branży meblarskiej.

W styczniu 2011 roku OIGPM rozpoczęła współpracę z firmą B+R Studio w zakresie opracowywania oraz publikowania raportów rynkowych mających głównie za zadanie przybliżenie sytuacji panującej na rynku meblarskim w Polsce.

W roku 2011 Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została wyróżniona dyplomem oraz okolicznościowym medalem z okazji 90 – lecia istnienia MTP za wieloletnią owocną współpracę z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.

W grudniu 2011 roku OIGPM została włączona do Grupy roboczej przemysłu drzewnego powołanej przez Ministra Środowiska Janusza Zaleskiego. Grupa robocza została powołana w celu przygotowania projektu zmian w zasadach sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe.

1 kwietnia 2012 roku Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie rozpoczynają realizację Branżowego Programu Promocji dla branży meblarskiej. Realizacja projektu przewidziana została na 3 lata.

14 kwietnia 2012 roku OIGPM nawiązuje współpracę z Dobroteką w Dobrodzieniu. Dobroteka to pierwszy w Polsce salon łączący funkcje handlowo – edukacyjno - badawcze, w którym powstaje pierwsze w Europie laboratorium badawcze „Apartament przyszłości”.

17 kwietnia 2012 roku Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli zostaje członkiem Komitetu Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

W listopadzie 2012 roku OIGPM rozpoczyna realizację międzynarodowego projektu BOLSTER UP w ramach Programu Leonardo da Vinci.

20 lutego 2013 roku Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli zostaje członkiem Zespołu Konsultacyjnego Przemysłu Drzewnego. W jego skład weszło 11 podmiotów działających na rzecz przemysłu drzewnego.

1 czerwca 2013 roku Walne Zgromadzenie Członków OIGPM wybiera nową Radę Izby. Prezesem Izby zostaje Pan Jacek Twaróg, a Wiceprezesami Izby Pan Tadeusz Respondek i Pan Władysław Strykowski.

W październiku 2013 roku OIGPM rozpoczyna realizację dwóch międzynarodowych projektów IQ4ECVET oraz VETAAL w ramach Programu Leonardo da Vinci.

W grudniu 2013 roku OIGPM rozpoczyna realizację międzynarodowego projektu ECO4VET w ramach Programu Leonardo da Vinci.

W 2014 roku Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli rozpoczyna współpracę z Europejską Konfederacją Przemysłu Meblarskiego EFIC.

W 2014 roku zostaje opracowane i zatwierdzone przez Radę Izby nowe logo OIGPM.

18 sierpnia 2015 roku Rada Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli wybiera na funkcję Prezesa Izby Pana Jana Szynakę Prezesa Zarządu firmy "SZYNAKA-MEBLE" Sp. z o.o., a także dokooptowuje do Rady Izby Pana Marcina Rutkowskiego Prezesa Zarządu firmy MARTELA Sp. z o.o.

1 września 2015 roku Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli rozpoczęła wraz z zagranicznymi partnerami realizację międzynarodowych projektów w ramach Programu ERASMUS+: Woodual „Nowy wymiar młodego pracownika” oraz BEYOND 45+.

2 listopada 2015 roku OIGPM wraz z partnerami zagranicznymi rozpoczęła realizację projektu pod nazwą ERGOSIGN w ramach programu Erasmus+.

1 września 2016 roku Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli ustanawia wyróżnienie branżowe „Ambasador Meblarstwa”. Wyróżnieniem tym uhonorowane są osoby mające szczególny wpływ na rozwój polskiej branży meblarskiej.

15 września 2016 roku w Poznaniu OIGPM zorganizowała I Ogólnopolski Kongres Meblarski pt. „Polskie Meble – Konkurencyjna Polska”. Podczas wydarzenia wręczone zostały statuetki "Ambasador Meblarstwa". Gościem honorowym Kongresu był Pan Mateusz Morawiecki, ówczesny Minister Gospodarki.

Od 1 sierpnia 2016 roku funkcję Dyrektora Biura Izby pełni Pan Michał Strzelecki.

28 – 31 maja 2016 roku w Ożarowie Mazowieckim OIGPM zorganizowała „23 International Wood Machining Seminar”. IWMS jest jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych poświęconych drzewnictwu. Organizowane jest co 2 lata na różnych kontynentach.

5 czerwca 2017 roku w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Prezesem Izby na nową cztero-letnią kadencję został Pan Jan Szynaka. Wiceprezesami Izby zostali Pani prof. dr hab. Ewa Ratajczak oraz Pan Stefan Tkaczyk. Członkami Rady Izby zostali Pan Piotr Wójcik oraz Pan Jacek Twaróg.

13 września 2017 roku w Poznaniu OIGPM zorganizowała II Ogólnopolski Kongres Meblarski - "Polskie Meble - Konkurencyjna Polska".

18-19 października 2017 roku w Pałacu w Mortęgach OIGPM była współorganizatorem Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu Drzewnego.

10 grudnia 2017 roku OIGPM wydała po raz pierwszy Katalog Eksportowy Polskiej Branży Meblarskiej.

26 czerwca 2018 roku w gmachu Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

1 lipca 2018 roku OIGPM zmieniła lokalizację swojego Biura, aktualnie znajduje się ono na ul. Obywatelskiej 26/2a, 02-409 Warszawa.

12 września 2018 roku OIGPM III Ogólnopolski Kongres Meblarski „POLSKIE MEBLE – KONKURENCYJNA POLSKA”, Globalne Standardy – Globalna Konkurencja. Gościem honorowym Kongresu był Pan Paweł Chorąży – ówczesny Minister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

24 października 2018 roku Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli była współorganizatorem II Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu Drzewnego, które odbyło się w Łodzi.

29 października 2018 roku OIGPM była partnerem i współorganizatorem konferencji „Przemysł drzewno-meblarski na Warmii i Mazurach – perspektywy inteligentnej specjalizacji”, która odbyła się w Olsztynie.

1 listopada 2018 roku Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli wraz z partnerami z Hiszpanii, Włoch i Czech rozpoczęła realizację projektu FLAME -Nowoczesne, zintegrowanie uczenie się meblarstwa i języków obcych celem wzmocnienia atrakcyjności i mobilności sektora - w ramach programu ERASMUS+.