login:  hasło:

Misja i działalność

Misja i działalność Izby

Misją Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.

Zmiany

W roku 2015 Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli rozpoczęła intensywne przygotowania do obchodów 20-lecia swojej działalności, które świętowała w roku 2016.

W roku 2015 w Radzie OIGPM dokonano istotnych zmian, najważniejszą była zmiana na stanowisku prezesa, którym od 18 sierpnia 2015 r. jest Jan Szynaka (Szynaka Meble). Tym samym zastąpił on na stanowisku wieloletniego prezesa Jacka Twaroga (Ludwik Styl), który od tego momentu pełni funkcję członka Rady OIGPM. Nowo powołanym członkiem Rady OIGPM jest Marcin Rutkowski (Martela). Niezmiennie funkcję wiceprezesów Rady OIGPM pełnią Tadeusz Respondek (Kler) oraz Władysław Strykowski (Instytut Technologii Drewna).

Obowiązki dyrektora Biura Izby do końca lipca 2016 r. pełnił Marek Adamowicz, aktualnie nowym dyrektorem jest Michał Strzelecki.

Kontakty międzynarodowe oraz kontakty z przemysłem

Do podstawowych działań OIGPM należy promowanie polskiego meblarstwa na arenie międzynarodowej. W związku z tym w ubiegłym roku Izba podtrzymywała swoje kontakty z Europejską Organizacją Meblarską (UEA), a także innymi zagranicznymi, krajowymi organizacjami branżowymi. W związku z trudną sytuacją organizacyjną w UEA, OIGPM w dniu 3 listopada 2015 r. zrezygnowała z członkostwa w tej organizacji. Działania na arenie międzynarodowej zostały zintensyfikowane poprzez kontakty z Europejską Konfederacją Przemysłu Meblarskiego (EFIC), która jest bardzo aktywna zwłaszcza na polu przyszłości europejskiego meblarstwa.

Podczas targów MEBLE POLSKA 2015 i 2016 oraz FURNICA 2015 i 2016 w Poznaniu przedstawiciele Izby odbyli kilka spotkań z przedstawicielami różnych zagranicznych organizacji oraz przedstawicielami liderów firm meblarskich. Spotkania te dotyczyły w głównej mierze możliwości nawiązania współpracy z polskimi producentami mebli oraz polskimi producentami komponentów i akcesoriów do produkcji mebli.

Działania w interesie polskiego meblarstwa

Izba podjęła szereg działań wobec organów rządowych i samorządowych oraz działania na rzecz ochrony interesów członków Izby w Polsce. W roku 2015 kontynuowano współpracę z Ministerstwem Gospodarki/Ministerstwem Rozwoju, a także Ministerstwem Środowiska, Lasami Państwowymi oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Izba bardzo intensywnie kontynuowała swoje zaangażowanie w kwestie związane z surowcem drzewnym. Pod koniec września 2015 r. w Ministerstwie Środowiska, z aktywnym udziałem przedstawicieli Izby, odbyło się spotkanie, na którym omówione zostały zasady sprzedaży drewna w PGL LP na rok 2016. Kilka dni później w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie, którego przedmiotem było przedstawienie problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy krajowego przemysłu drzewnego, a także firmy wykonujące usługi w zakresie prac leśnych na rzecz PGL LP oraz omówienie możliwości dokonania zmian w systemie sprzedaży drewna. W spotkaniu tym bardzo aktywnie uczestniczyli prezes Izby Jan Szynaka, który osobiście rozmawiał z ówczesnym wicepremierem, ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim oraz ówczesny dyrektor Biura Izby Marek Adamowicz. W I kwartale 2016 r. nowy dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski reaktywował działanie Komisji Leśno-Drzewnej. Prezes Izby Jan Szynaka w swoim piśmie do DGLP zgłosił do udziału w pracach powyższej Komisji swoją osobę oraz ówczesnego dyrektora Biura Izby Marka Adamowicza. Ponadto w dniu 17 lutego 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli MR, MŚ oraz LP, którego celem było przedstawienie aktualnego stanu i perspektyw dla szeroko rozumianego przemysłu drzewnego, w którym również uczestniczyli przedstawiciele Izby.

W roku 2015 OIGPM zaangażowana była również w prace związane z klasyfikacją pozostałości z obróbki płyt drewnopochodnych i drewna klejonego. W dniu 20 sierpnia 2015 r. prezes Izby Jan Szynaka wystosował pismo do ówczesnego wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego w sprawie niespójnej i często błędnej klasyfikacji odsortów płyt drewnopochodnych. Z inicjatywy Izby odbyły się spotkania przedstawicieli przemysłu z MG. Ponadto w powyższej sprawie w dniu 5 października 2015 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Środowiska. Kolejne spotkanie przedstawicieli trzech przemysłów (płytowego, drzewnego oraz meblarskiego) odbyło się w dniu 29 października 2015 r. w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu.

W styczniu 2016 r. w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie konsultacyjne z udziałem przedstawicieli rządu w celu omówienia propozycji strony rządowej w zakresie wprowadzenia podatku handlowego od tak zwanych sklepów wielkopowierzchniowych. W spotkaniu tym bardzo aktywnie uczestniczył prezes Izby Jan Szynaka, rozmawiając osobiście w tej sprawie z wicepremierem, ministrem rozwoju Mateuszem Morawieckim oraz z ministrem Henrykiem Kowalczykiem.

Konferencje, seminaria i szkolenia

Rok 2015 upłynął również pod znakiem wielu inicjatyw edukacyjnych. Podczas targów MEBLE POLSKA 2015, a także targów DREMA/FURNICA 2015 w Poznaniu dla gości zainteresowanych pogłębianiem fachowej wiedzy i poszukujących branżowych nowinek OIGPM przygotowała interesujący program seminariów i warsztatów, prowadzonych między innymi przez: dr. Marka Borowińskiego, Tomasza Wiktorskiego z B+R Studio, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, E-meblarstwo, Profundo, Międzynarodowy Instytut Outsourcingu, Intertek Consumer Goods GmbH i Intertek Poland, EXECUTIVE HOUSE, Instytut Technologii Drewna, INFOSYSTEMS. W sumie w roku 2015 r. Izba była organizatorem oraz współorganizatorem 17 krajowych seminariów oraz konferencji.

Promocja eksportu mebli

W ramach wspierania polskiego eksportu mebli OIGPM kontynuowała współpracę z Departamentem Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Departamentem Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju oraz Departamentem Innowacji w Ministerstwie Gospodarki/Ministerstwie Rozwoju. Współpraca ta dotyczyła w dużej mierze Działania 6.5 POIG (promocja polskiej gospodarki). Ponadto w dniu 20 marca 2015 r. Biuro Izby złożyło w MG „Opracowanie w zakresie branży, grupy produktowej bądź usługowej, która posiada potencjał wizerunkowy do promowania jej na rynkach zagranicznych, a także wpisuje się w obszar Krajowych Inteligentnych Specjalizacji”. W ramach powyższego opracowania OIGPM zgłosiła oficjalnie branżę meblarską do objęcia dofinansowaniem działań promocyjnych realizowanych przez fabryki mebli. Pod koniec września 2015 r. Ministerstwo Gospodarki ogłosiło listę 12 branż, które w ramach nowej perspektywy finansowej UE w latach 2016-2023 objęte zostaną wsparciem finansowym. Wśród tych branż znalazła się branża meblarska. Wsparcie będzie można otrzymać w ramach poddziałania 3.3.2. „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” oraz poddziałania 3.3.3. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ponadto w październiku 2015 r. prezes Izby Jan Szynaka wystosował do ówczesnego wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego pismo z prośbą o przeanalizowanie możliwości opracowania, poza programami unijnymi, także programów krajowych, które pozwolą zoptymalizować oczekiwane efekty promocji polskiego meblarstwa poprzez dołączenie do grupy MŚP również firm dużych jako tych, które budują potencjał i wizerunek polskiej gospodarki. W ramach nowego programu promocji branży meblarskiej MG wytypowało Instytut Adama Mickiewicza z Warszawy do realizacji programu promocji branży meblarskiej na zasadach ogólnych. W roku 2016 IAM opracował koncepcję promocji branży meblarskiej, która została poddana dalszemu procedowaniu przez Ministerstwo Rozwoju. Prezes Izby Jan Szynaka osobiście zaangażowany był w konsultacje propozycji promocji branży meblarskiej opracowanej przez IAM. W dniu 29 kwietnia 2016 r. w MR odbyły się konsultacje zaproponowanego przez IAM programu promocji, którego uruchomienie zaplanowane zostało na III kwartał 2016 r. W I kwartale 2015 r. Biuro Izby kontynuowało prace związane z realizacją Branżowego Programu Promocji w ramach Działania 6.5 POIG dotyczącego promocji polskiej gospodarki. BPP prowadzony był wspólnie przez konsorcjum MTP i OIGPM. W okresie sprawozdawczym trwały prace nad organizacją i pobytem w charakterze wystawców polskich producentów mebli na targach imm w Kolonii oraz KIFF w Kijowie. Ponadto w okresie sprawozdawczym w ramach BPP Biuro Izby było współorganizatorem przyjazdowych misji gospodarczych dla zagranicznych kontrahentów oraz dziennikarzy na targi MEBLE POLSKA w Poznaniu (z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Ukrainy i Rosji). W ramach powyższych misji zostały zorganizowane bezpośrednie spotkania uczestników misji z polskimi przedsiębiorcami. Sam program był bardzo pozytywnie odebrany przez producentów mebli, którzy w nim uczestniczyli. Wszyscy zaangażowani w jego realizację (w tym producenci mebli) wielokrotnie podkreślali potrzebę jego kontynuacji w latach następnych.

Komunikacja wewnętrzna

W ubiegłym roku OIGPM kontynuowała działalność informacyjną w celu poprawy przepływu informacji pomiędzy władzami, biurem i członkami Izby, w tym bieżące informowanie członków Izby o wynikach prowadzonych przez nią działań i możliwościach ich wykorzystania (w formie publikacji w Biuletynie Informacyjnym Izby, informacji zamieszczanych na stronie internetowej www.oigpm.org.pl oraz pocztą elektroniczną).

Kontynuowano współpracę z innymi organizacjami samorządu gospodarczego, w tym przede wszystkim z Krajową Izbą Gospodarczą, Stowarzyszeniem Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Ośrodkami Naukowo- -Dydaktycznymi i Badawczymi (SGGW – WTD w Warszawie i UP – WTD w Poznaniu). W zakresie opracowywania oraz publikowania raportów rynkowych mających głównie za zadanie przybliżenie sytuacji panującej na rynku meblarskim w Polsce OIGPM tradycyjnie już współpracowała z firmą B+R Studio. W ramach dotychczasowej współpracy w 2015 r. przygotowane zostały raporty: „Polskie Meble Outlook 2015”, „Polaków wydatki na meble 2015”, „Rynek mebli kuchennych w Polsce 2015”, „Rynek mebli skrzyniowych w Polsce 2015” oraz „Analiza rynku płyt drewnopochodnych w Polsce”. Działania na rzecz zdobycia dotacji w 2015 r. Izba złożyła do Ministerstwa Gospodarki wniosek o udzielenie dofinansowania na przygotowanie opracowania pt. „Polskie Meble Outlook 2015”. Ministerstwo Gospodarki przyznało Izbie dofinansowanie. Rozliczenie dofinansowania nastąpiło w lipcu 2015 r. W okresie sprawozdawczym OIGPM uczestniczyła w projekcie ECO4VET w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt ten Izba realizuje od 1 grudnia 2013 r. wraz z partnerami zagranicznymi z Hiszpanii, Włoch, Belgii, Turcji, Rumunii oraz Grecji. W projekcie uczestniczy także Związek Zawodowy BUDOWLANI z Polski. W maju oraz grudniu 2015 r. w Bukareszcie i Brukseli odbyły się kolejne spotkania w sprawie projektu ECO4VET. Projekt trwał do 31 marca 2016 r. i jest obecnie na etapie końcowego rozliczania. Jednocześnie od października 2013 r. OIGPM prowadziła wraz z partnerami zagranicznymi projekt pod nazwą IQ for ECVET również w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt trwał do końca października 2015 r. Ponadto dnia 1.10.2013 r. wystartował europejski projekt w programie Leonardo da Vinci odnoszący się do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w projektowaniu mebli dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie pod nazwą VETAAL. W projekcie uczestniczyły dwa polskie ośrodki: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli oraz Wydział Technologii Drewna SGGW. Projekt trwał do 31 grudnia 2016 r. i obecnie jest w fazie końcowego rozliczania. W okresie sprawozdawczym Biuro Izby wraz z Instytutem Technologii Drewna w Poznaniu prowadziło prace przygotowawcze oraz realizowało projekt w ramach inicjatywy CORNET pt. „Opracowanie obiektywnych metod badań dla wąskich powierzchni i krawędzi elementów meblowych”. Ponadto w dniu 30 marca 2015 r. Biuro Izby przygotowało i złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu ERASMUS+ pt. „Rozwój zawodowy i dyskontowanie wiedzy oraz doświadczenia pracowników 45+ w branżach o wysokim, negatywnym wpływie wahań koniunkturalnych na rynku pracy – Beyond45”. Projekt został oceniony pozytywnie i w październiku 2015 r. została podpisana umowa o finansowanie projektu z Agencją Narodową. Jednocześnie OIGPM, jako sprawdzony partner, została zaproszona również do udziału w dwóch innych projektach, których wnioski rozpatrzone zostały w ramach programu ERASMUS+. W okresie sprawozdawczym Biuro Izby zaangażowane było również w prace mające na celu ustanowienie Sektorowego Programu Operacyjnego INNOMEBLE dla branży meblarskiej.